Főoldal » Hírek » Elvette a pénzüket és még a kólájukat is megitta - letartóztatásban a szentesi rabló

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség a hét­vé­gi ügye­le­ti tevé­keny­sé­ge során letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a szen­te­si fér­fi­nak, aki két kis­ko­rút rabolt ki múlt hét csü­tör­tö­kön.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2020. júli­us 23-án, 11 óra­kor Szen­te­sen, az utcán meg­szó­lí­tott két tizen­há­rom éves fiút azzal, hogy segít­se­nek rajta, adja­nak neki 2.000 forin­tot. A sér­tet­tek közöl­ték, hogy nincs pén­zük, mire a gya­nú­sí­tott köze­lebb lépett hoz­zá­juk, emelt han­gon ismé­tel­ten a pénz átadá­sá­ra szó­lí­tot­ta fel őket. Közöl­te a gya­nú­sí­tott azt is, hogy tudja hol van a pén­zük, küzdő spor­to­kat űzött és meg­fe­nye­get­te sér­tet­te­ket arra az eset­re, ha nem adják át a pén­zü­ket. A testi épsé­gük elle­ni köz­vet­len fenye­ge­tés hatá­sa alatt álló sér­tet­tek átad­ták a gya­nú­sí­tott­nak a náluk lévő 500 ille­tő­leg 30 forin­tot, vala­mint a gya­nú­sí­tott az egyik sér­tett dobo­zos kólá­ját is elvet­te és meg­it­ta.

Az eljá­rás során meg­ala­po­zott gyanú merült fel arra is, hogy a gya­nú­sí­tott ugyan­csak Szen­te­sen, idén már­ci­us­ban meg­ál­lí­tott és meg­szó­lí­tott egy kerék­pár­ral köz­le­ke­dő kis­ko­rút. A sér­tet­től ezen alka­lom­mal is pénzt kért, majd miu­tán a kis­ko­rú első­re azt meg­ta­gad­ta, gya­nú­sí­tott a zse­bé­ben lévő kés­hez nyúlt, meg­mu­tat­ta a sér­tett­nek és újból a pénze átadá­sá­ra szó­lí­tot­ta fel őt. A fenye­ge­tés hatá­sá­ra a kis­ko­rú sér­tett a nála lévő 2.600 forin­tot a gya­nú­sí­tott­nak átad­ta.

A három rend­be­li rab­lás bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a bűn­is­mét­lés, vala­mint a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta a kény­szer­in­téz­ke­dés egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sét, figye­lem­mel arra is, hogy a gya­nú­sí­tott külö­nös vissza­eső­ként követ­te el a bűn­cse­lek­mé­nye­ket.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva egy hónap­ra elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát. A bíró­ság vég­zé­se nem vég­le­ges, azzal szem­ben a gya­nú­sí­tott és védő­je a sza­bad­lá­bon tör­té­nő véde­ke­zés érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be.