Főoldal » Archív » Embercsempész elleni vádemelés Berettyóújfaluban

Az egyip­to­mi állam­pol­gár­sá­gú vád­lott 2016. decem­ber 2-án a késő esti órák­ban egy szlo­vák for­gal­mi rend­szá­mú sze­mély­gép­ko­csi­val érke­zett az egyik román-magyar határ­át­ke­lő­hely­re, azért, hogy négy iraki állam­pol­gárt Romá­ni­á­ból Auszt­ri­á­ba szál­lít­son.

A vád­lott az uta­sa­it a határ­át­ke­lő­hely köze­lé­ben kiszál­lí­tot­ta, mert az volt a terve, hogy miköz­ben jár­mű­vét a határ­ren­dé­szek ellen­őr­zik, a határ­sér­tők az ellen­őr­zés vona­lát meg­ke­rül­ve, a zöld­ha­tá­ron keresz­tül gya­lo­go­san átjut­nak Magyar­or­szág terü­le­té­re, ahon­nan majd tovább szál­lít­ja őket. A határ­sér­tő­ket a határ­ren­dé­szek elfog­ták, az ember­csem­pész pedig elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba került.

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­sá­gon. Vád­ira­tá­ban bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta.