Főoldal » Archív » Emberölés karácsonykor - vádemelés

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy har­minc­ki­lenc éves férfi ellen több­szö­rö­sen minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt.

A vád sze­rint a vád­lott haj­lék­ta­lan­ként élt Mis­kol­con, 2018 novem­ber ele­jén egy férfi isme­rő­sé­nél lakott. Ez a férfi ismer­te a het­ven éves, mis­kol­ci lakos sér­tett, aki­től 2018 novem­be­ré­ben ello­pott egy mobil­te­le­font, sze­mé­lyes okmá­nyo­kat, kész­pénzt, vala­mint a laká­sá­hoz tar­to­zó több kulcs­cso­mót. A sze­mé­lyi iga­zol­ványt és a kulcs­cso­mó­kat átad­ta a vád­lott­nak, aki ezek­kel elment a sér­tett­hez, és azo­kat vissza­ad­ta szá­má­ra, azon­ban az egyik kulcs­cso­mót magá­nál tar­tot­ta.

A vád­lott kará­csony más­nap­ján – mivel már egy­ál­ta­lán nem volt pénze – kilá­tás­ta­lan­nak tar­tot­ta a hely­ze­tét. Úgy dön­tött, hogy a nála lévő lakás­kulccsal bemegy a sér­tett­hez, hogy pénzt sze­rez­zen. Reg­gel a kulccsal kinyi­tot­ta a kerí­tés­ka­put és a tár­sas­ház bejá­ra­ti ajta­ját, fel­ment a lép­cső­ház­ba, majd beko­po­gott a sér­tett­hez. Az idős férfi ajtót nyi­tott és a kony­há­ba invi­tál­ta, ahol beszél­get­ni kezd­tek.

A vád­lott magá­val vitt egy sport­tás­kát, ami­ben ruha­ne­műk vol­tak, vala­mint egy 10 cen­ti­mé­ter pen­gé­jű kés. Ezt a kést vette elő, és hogy meg­sze­rez­hes­se a sér­tett pén­zét, negy­ven­hat­szor meg­szúr­ta, ille­tő­leg meg­vág­ta az idős fér­fit.

A sér­tett a szú­rá­sok követ­kez­té­ben föld­re került és a hely­szí­nen elha­lá­lo­zott.

A vád­lott a holt­tes­tet egy pléd­del leta­kar­ta, majd a lakás­ban kuta­tott és az egyik szek­rény­ből magá­hoz vett 120 000 Ft kész­pénzt. Ezután a cse­lek­mény miatt vér­rel szennye­ző­dött ruhá­za­tát levet­te és vál­tó­ru­hát vett fel. Majd távo­zott a lakás­ból, ame­lyet kulcs­ra zárt. A ruhá­kat Mis­kolc terü­le­tén egy sze­lek­tív hul­la­dék­gyűj­tő­be dobta a kulccsal együtt, vonat­tal Deb­re­cen­be uta­zott egy régi rab­tár­sá­hoz, ahol 2019. janu­ár első nap­ja­i­ban a rend­őr­ség elfog­ta.

A sér­tett a soro­za­tos szú­rá­sok követ­kez­té­ben az átla­gost lénye­ge­sen meg­ha­la­dó mér­té­kű testi és lelki gyöt­rel­met szen­ve­dett el.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő több­szö­rös vissza­eső vád­lot­tal szem­ben élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tést és mel­lék­bün­te­tés­ként köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott azzal, hogy a bíró­ság a vád­lot­tat zárja ki a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehe­tő­sé­gé­ből.