Főoldal » Hírek » Pécsi Fellebbviteli Főügyészség » Emberölés kísérlete miatt indítványoz súlyosabb büntetést az ügyész a marcali késelő ügyében- a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a másod­fo­kú eljá­rás­ban élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te helyett a vád­lott ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­ben tör­té­nő marasz­ta­lá­sát indít­vá­nyoz­za annak a mar­ca­li vád­lott­nak a bün­te­tő­ügyé­ben, aki egy vere­ke­dés köz­ben két fér­fit is kés­sel meg­se­be­sí­tett.

Az eljá­rás során meg­ál­la­pí­tott tény­ál­lás sze­rint 2019. júli­u­sá­ban a vád­lot­tak - apa és fia - Mar­ca­li­ban egy presszó­ban ita­loz­tak, köz­ben vere­ke­dést pro­vo­kál­tak egy arra járó isme­rő­sük­kel, majd az annak segít­sé­gé­re siető sér­tet­tek­kel. A dula­ko­dás, vere­ke­dés során az idő­sebb vád­lott egy sza­bász­kés­sel két sér­tett­nek is több vágott, illet­ve szúrt sérü­lést oko­zott. Egyi­kük­nél a véde­ke­zés hiá­nyá­ban élet­ve­széllyel járó mell­ka­si sérü­lés is kiala­kul­ha­tott volna.

Ezt meg­elő­ző­en a fia­ta­labb vád­lott 2018 már­ci­u­sá­tól élet­tár­sá­val és kis­ko­rú nevelt gyer­me­ke­i­vel ittas álla­pot­ban rend­sze­re­sen vesze­ke­dett, szi­dal­maz­ta, bán­tal­maz­ta, fenye­get­te őket, amely­nek okán a sér­tet­tek egy isme­rő­sük­höz mene­kül­tek. A vád­lot­tak a sér­tet­te­ket új lakó­he­lyü­kön is fel­ke­res­ték, a kerí­té­sen átmász­va, az ajtót berúg­va bemen­tek az épü­let­be, ahol szi­dal­maz­ták, lök­dös­ték, bán­tal­maz­ták, illet­ve kés­sel fenye­get­ték az ott lakó­kat.

Az első­fo­kú bíró­ság az apa bűnös­sé­gét garáz­da­ság vét­sé­gé­ben, testi sér­tés bűn­tet­té­ben, élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­ben, társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett magán­lak­sér­tés vét­sé­gé­ben, sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­té­ben, zak­la­tás vét­sé­gé­ben, vala­mint bűn­se­géd­ként elkö­ve­tett kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­té­ben álla­pí­tot­ta meg, fiát garáz­da­ság vét­sé­gé­ben, kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­té­ben, sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­té­ben, kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­té­ben, vala­mint tár­tet­tes­ként elkö­ve­tett magán­lak­sér­tés vét­sé­gé­ben mond­ta ki bűnös­nek. Ezért a vád­lot­ta­kat 6, illet­ve 7 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te.

Az ügyész az idő­sebb vád­lott ter­hé­re súlyo­sí­tás végett jelen­tett be fel­leb­be­zést, amit a Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség fenn­tar­tott. A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség a másod­fo­kú eljá­rás­ban arra tett indít­ványt, hogy az íté­lő­táb­la az első­fo­kú bíró­ság íté­le­tét meg­vál­toz­tat­va a kése­lő apa cse­lek­mé­nyét élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te helyett ember­ölés bűn­tet­te kísér­le­té­nek minő­sít­se, ezért vele szem­ben hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést szab­jon ki.