Főoldal » Hírek » Emberölési kísérletig durvult a családi vita – fotókkal – a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt egy anya és fia ellen, akik egy eldur­vult csa­lá­di vita során úgy bán­tal­maz­ták egyik csa­lád­tag­ju­kat, hogy az élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került.

A vád­irat sze­rint a csa­lád koráb­ban jóban volt lányuk élet­tár­sá­val, aki az ügy sér­tett­je. Egy anya­gi ter­mé­sze­tű vita miatt azon­ban a kap­cso­lat 2021 nya­rá­ra meg­rom­lott közöt­tük. Ezután az anya és a férje fenye­get­ni kezd­te a lányu­kat és a sér­tet­tet azzal, hogy bán­tal­maz­ni fog­ják őket.

Egy vitás kér­dés ren­de­zé­se érde­ké­ben 2021. szep­tem­ber 7-ére a szü­lők talál­ko­zót beszél­tek meg egy a Nagy­ká­tai járás­ban talál­ha­tó tele­pü­lés dohány­bolt­ja elé a lányuk­kal, aki oda nem egye­dül ment. Vele egy autó­ban érke­zett a sér­tett vala­mint két kis­ko­rú gyer­me­kük és két isme­rő­sük is.

Miu­tán a szü­lők is meg­ér­kez­tek a hely­szín­re, az apa rög­tön egy base­ball­ütő jel­le­gű­re kiala­kí­tott szer­szám­nyél­lel a kezé­ben szállt ki az autó­juk­ból és a sér­tett felé indult. Erre a sér­tett­nek a vele lévő isme­rő­se - önvé­del­mi cél­ból - átad­ta gáz-riasztó fegy­ve­rét. Az apa ekkor már a sér­tett köz­vet­len köze­lé­be ért, és még mielőtt hasz­nál­hat­ta volna a fegy­vert, bán­tal­maz­ni kezd­te a szer­szám­nyél­lel. Ennek elle­né­re a meg­tá­ma­dott férfi két­szer el tudta sütni a pisz­tolyt, de az a táma­dás meg­tö­ré­sé­hez nem volt elég. Idő­köz­ben ugyan­is az anya egy paj­szert vett magá­hoz az autó­juk­ból és azzal a sér­tett­hez rohan­va őt hátul­ról fejen ütöt­te. A sér­tett újra elsü­töt­te két­szer a riasz­tó­fegy­vert, és a gáz hatá­sá­ra az apa és az anya is a föld­re estek, de a nő még eldob­ta a paj­szert a sér­tett felé, ami őt a lábán talál­ta el.

Ekkor az anya és az apa tele­fo­non a hely­szín­re hívta fiu­kat, míg a sér­tett élet­tár­sa - az elkö­ve­tők lánya - a segély­hí­vón tett beje­len­tést az eseményekről.

Amint a szü­lei hívá­sá­ra a fiú - az ügy másik vád­lott­ja - a hely­szín­re ért, a kezé­ben tar­tott bal­tá­val bedob­ta annak a gép­ko­csi­nak a hátsó abla­kát, ami­vel a sér­tett a hely­szín­re érke­zett. Ekkor a jármű hátsó ülé­sén ült a sér­tett két kis­ko­rú gyer­me­ke. Emi­att újra fel­lán­golt az össze­tű­zés a felek között, ami­nek az ered­mé­nye­ként az anya, az apa és a fiuk együtt bán­tal­maz­ták kéz­zel, illet­ve külön­bö­ző esz­kö­zök­kel a sér­tet­tet, a többi részt­ve­vő pedig a dula­ko­dó fele­ket igye­ke­zett szét­vá­lasz­ta­ni. Annak során a sér­tett által hasz­nált autó másik abla­kát is betör­ték, de az elkö­ve­tők jár­mű­vé­nek szél­vé­dő­jét is beütöt­ték. Végül a három elkö­ve­tő egy­ide­jű bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben a sér­tett elve­szí­tet­te az esz­mé­le­tét, akibe még azután is bele­rúg­tak néhány­szor, majd bán­tal­ma­zá­sá­val felhagytak. 

A sér­tett több sérü­lést szen­ve­dett a bán­tal­ma­zás során, ame­lyek követ­kez­té­ben élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került. A súlyo­sabb követ­kez­mé­nyek elma­ra­dá­sa rész­ben véde­ke­zé­sé­nek, rész­ben pedig csak a sze­ren­csé­nek volt köszönhető. 

A Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség az anyát és a fiát ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ta meg. Az elkö­ve­tők közül az apa idő­köz­ben - a bün­te­tő­el­já­rás során - elhunyt.