Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Embertelen kínok között halt meg az ágyhoz kötött idős nő, akit nem látott el a fia

Külö­nös kegyet­len­ség­gel, véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Heves Megyei Főügyész­ség az ellen a domosz­lói férfi ellen, aki a 74 éves, moz­gás­kép­te­len, tel­jes ellá­tást igény­lő édes­any­ját nem gon­doz­ta, ezál­tal a halá­lát okozta.

A vád­lott az idős, comb­nyak­tö­rést szen­ve­dett édes­any­ját a kór­há­zi ellá­tá­sa után moz­gás­kép­te­len, tel­jes ellá­tást igény­lő álla­pot­ban vitte haza domosz­lói ott­ho­ná­ba, és vál­lal­ta, hogy ott gon­doz­ni fogja. Ennek elle­né­re az idős nő ellá­tá­sá­ról közel egy hóna­pon keresz­tül nem gon­dos­ko­dott, a sér­tet­tet meg­fe­le­lő­en nem táp­lál­ta, nem mos­dat­ta, egy sze­mét­tel tele­hor­dott szo­bá­ban hagy­ta feküd­ni anél­kül, hogy rend­sze­re­sen tisz­tá­ba tette volna, amit pedig legyen­gült fizi­kai álla­po­ta meg­kö­ve­telt. A tel­jes ellá­tat­lan­ság miatt a sér­tet­ten test­szer­te nagy kiter­je­dé­sű, fel­fek­vé­ses feké­lyek ala­kul­tak ki, és - az eltá­vo­lí­tat­lan vize­le­té­től - szin­te az egész bőr­fe­lü­le­te fel­ma­ró­dott. A vád­lott annak elle­né­re, hogy ész­lel­te édes­any­ja egyre romló álla­po­tát, sem orvo­si, sem szo­ci­á­lis ellá­tá­si segít­sé­get nem vett igény­be, és men­tőt is csak azt köve­tő­en hívott a sér­tett­hez, hogy egy isme­rő­se a hely­szí­nen szem­be­sült az ember­te­len körül­mé­nyek­kel. A kór­ház­ba szál­lí­tást köve­tő­en a sér­tett néhány nap múlva meg­halt. Halá­lát a fel­fek­vé­sek felül­fer­tő­ző­dé­se miatt kiala­kult álta­lá­nos vér­mér­ge­zé­ses álla­pot, tüdő­gyul­la­dás és vese­gyul­la­dás együt­te­sen okoz­ták. A halál­hoz veze­tő folya­mat során az idős nőnek jelen­tős testi és lelki fáj­dal­mat, szen­ve­dést kel­lett elviselnie.

A Heves Megyei Főügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól való eltil­tá­sá­ra, és arra is indít­ványt tett, hogy a bíró­ság köte­lez­ze az eljá­rás során fel­me­rült több mint 300 ezer forint bűn­ügyi költ­ség megfizetésére.