Főoldal » Hírek » Erdőben szabadult meg a kölyökmacskáktól – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás miatt emelt vádat egy 48 éves rét­sá­gi nő ellen, aki kitett két kölyök­macs­kát egy erdőben.

A vád­irat sze­rint a nő kert­jé­be 2023. októ­ber 28-án isme­ret­len sze­mély bedo­bott két kölyök­macs­kát. A nő és a férje ellát­ták és a pin­cé­ben szál­lást biz­to­sí­tot­tak az álla­tok­nak, de más­nap úgy dön­töt­tek, hogy – mivel van két kutyá­juk – a cicák nem marad­hat­nak. Ahe­lyett, hogy állat­vé­dők­nek szól­tak volna, a nő elvit­te őket egy köze­li falu­ba, ahol egy erdő szé­lén a macs­ká­kat sza­ba­don enged­te, úgy, hogy némi állat­ele­delt és fel­vá­got­tat tett ki nekik.

Egy közel­ben lakó házas­pár meg­lát­ta, a férfi kiment, és fel­szó­lí­tot­ta, hogy a macs­ká­kat szed­je össze, külön­ben el fog­nak pusz­tul­ni. Erre ekkor már a vád­lott haj­lott is volna, de köz­ben az álla­tok elfutottak.

A segí­tő szán­dé­kú házas­párt nem hagy­ta nyu­god­ni, hogy a két cica étlen-szomjan kóbo­rol, ezért más­nap ismét a fel­ku­ta­tá­suk­ra indul­tak. A férfi meg­ta­lál­ta őket, majd a házas­pár a két köly­köt örökbefogadta.

Aki a házi­ál­la­tá­tól oly módon kíván meg­sza­ba­dul­ni, hogy az álla­tot elűzi, elhagy­ja vagy kite­szi, bűn­cse­lek­ményt követ el, és akár 2 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel is büntethető.

A bün­tet­len elő­éle­tű nőt ezért állat­kín­zás vét­sé­gé­vel vádol­ta meg az ügyész­ség, és vele szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

Az ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság dönt.