Főoldal » Hírek » Nógrád Vármegyei Főügyészség » Eredményes ügyészi fellebbezés: 3 év helyett 8 évre tiltották el a vezetéstől a száguldozva súlyos balesetet okozó tinédzsert - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Ered­mé­nye­sen fel­leb­be­zett súlyo­sí­tá­sért a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt fog­ház­bün­te­tés­re és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra ítélt 19 éves end­re­fal­vi fia­tal­lal szem­ben, aki 2019 nya­rán csak­nem tra­gé­di­át oko­zott fele­lőt­len előzésével. 

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság 2020. feb­ru­ár 18-án a 19 éves vád­lot­tat köz­úti bal­eset oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­ben mond­ta ki bűnös­nek, és ezért őt 10 hónap vég­re­haj­tan­dó fog­ház­bün­te­tés­re, vala­mint 3 év köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra ítélte.

Az íté­let sze­rint a fia­tal férfi 2019. júli­us 16-án az esti órák­ban a 22-es számú főúton Balas­sa­gyar­mat felől Őrha­lom irá­nyá­ba vezet­te autó­ját. A jobb első ülé­sen barát­nő­je, a hátsó ülé­sen, közé­pen barát­nő­je 15 éves húga uta­zott. A főút 29. kilo­mé­ter­szel­vé­nyé­nél egy jobb­ra ívelő kanyar miatt záró­vo­nal választ­ja el a sávo­kat és „Előz­ni tilos” jel­ző­táb­lát tet­tek ki. A vád­lott már koráb­ban is nagy sebes­ség­gel halad­va több jár­mű­vet meg­elő­zött, majd miu­tán ész­re­vet­te, hogy előt­te éppen a barát­nő­je édes­ap­ja halad, elha­tá­roz­ta, hogy az elő­zé­si tila­lom elle­né­re őt is meg­elő­zi. 130-140 km/h sebes­ség­re gyor­sí­tott, a jár­mű­ve tel­jes ter­je­del­mé­vel áttért a bal olda­li for­gal­mi sávba, így haladt be a belát­ha­tat­lan útkanyarulatba.

Ugyan­ek­kor érke­zett szem­ből egy sze­mély­gép­ko­csi, amely­nek a veze­tő­je a kanyar­ban előző gép­ko­csi lát­tán a fron­tá­lis ütkö­zés elhá­rí­tá­sa cél­já­ból féke­zett és jobb­ra kor­má­nyoz­ta a jár­mű­vét, azon­ban a vád­lott ekkor­ra a gép­ko­csi­ja bal olda­lá­nak ütközött.

Az ütkö­zés követ­kez­té­ben a vád­lott autó­ja a leve­gő­be emel­ked­ve több­ször átfor­dult, majd több alka­lom­mal az úttest­nek csa­pód­va, pat­tog­va haladt tovább Őrha­lom irá­nyá­ba, amer­ről egy újabb gép­ko­csi köze­le­dett. Ennek veze­tő­je azért, hogy a leve­gő­ben felé repü­lő jármű elől kitér­jen, elő­ször balra, majd jobb­ra kor­má­nyoz­ta autó­ját, de a vád­lott autó­ja érin­tő­le­ge­sen így is nekiütközött.

A máso­dik ütkö­zés után a még ekkor is nagy sebes­ség­gel pörgő vád­lot­ti gép­ko­csi a bal olda­li víz­el­ve­ze­tő árok­ba vágó­dott, onnan vissza­csa­pó­dott az úttest­re, végül az első ütkö­zés helyé­től 100 méter­re, ere­de­ti menet­irá­nyá­val szem­be for­dul­va állt meg.

A hátul utazó lány, mivel nem volt bekap­csol­va a biz­ton­sá­gi öve, a boru­lá­sok során kire­pült a jár­mű­ből és egy füves-árkos terü­let­re zuhan­va súlyos sérü­lé­se­ket szenvedett.

A vádat kép­vi­se­lő Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dé­si ügyé­sze a járás­bí­ró­ság íté­le­te ellen fel­leb­be­zést jelen­tett be és hosszabb tar­ta­mú jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sát szor­gal­maz­ta. A vád­lott eny­hí­té­sért fellebbezett.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék, mint másod­fo­kú bíró­ság 2020. júni­us végén tanács­ülé­sen hozta meg a jog­erős íté­le­tet, mely­ben leszö­gez­te, hogy csak az ügyé­szi fel­leb­be­zés ala­pos. Mara­dék­ta­la­nul osz­tot­ta az ügyész­ség azon állás­pont­ját, amely sze­rint a jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás első fokon kisza­bott mér­té­ke nem felel meg a bün­te­té­si célok­nak, figye­lem­mel a vád­lott több­szö­rös és fel­tű­nő­en durva KRESZ-szabályszegéseire, a fia­tal­em­ber nagy­fo­kú gát­lás­ta­lan­sá­gá­ra és fele­lőt­len­sé­gé­re és nem utol­só sor­ban arra, hogy a még súlyo­sabb ered­ménnyel járó bal­eset elma­ra­dá­sa csu­pán a vélet­len­nek és a szem­ből érke­ző gép­ko­csi­ve­ze­tők lélek­je­len­lé­té­nek volt köszönhető.

Ezért a tör­vény­szék a 10 hónap fog­ház­bün­te­tés érin­tet­le­nül hagyá­sa mel­lett a jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás tar­ta­mát csak­nem  a három­szo­ro­sá­ra, 3 évről 8 évre súlyosította.

Az íté­let jogerős.