Főoldal » Archív » Eredményes ügyészi súlyosítási indítvány - az ítélőtábla 22 év fegyházat szabott ki a gyilkosra

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az ember­ölés bűn­tet­te és fogoly­szö­kés vét­sé­ge miatt húsz évre ítélt vád­lott fegy­ház­bün­te­té­sé­nek súlyo­sí­tá­sát indítványozta.

A tör­vény­szék íté­le­te sze­rint a har­minc­éves, több­szö­rös vissza­eső vád­lott 2018 nya­rán bör­tön­ből volt rövid eltá­vo­zá­son. Úgy dön­tött, hogy nem tér vissza a büntetés-végrehajtási inté­zet­be, hanem az élet­tár­sá­val új éle­tet kezd. Ter­vük az volt, hogy előbb közö­sen buj­kál­nak, azután kül­föld­re távoznak.

Búvó­he­lyük felé egy erdő­ben halad­tak, ami­kor a tizen­ki­lenc éves sér­tett mégis meg­gon­dol­ta magát, és a fér­fit a szán­dé­ká­nak meg­vál­toz­ta­tá­sá­ra akar­ta ráven­ni. A vád­lott azon­ban fel­dü­hö­dött. Fél­té­keny indu­la­tá­ban úgy vélte, hogy a lány bizo­nyá­ra más sze­mély miatt akar­ja vissza­kül­de­ni őt a bör­tön­be, ezért egy cipő­fű­ző­vel az előt­te gya­nút­la­nul hala­dó sér­tet­tet meg­foj­tot­ta. Miu­tán a holt­tes­tet magá­ra hagy­ta, hoz­zá­tar­to­zó­i­nak nyom­ban beval­lot­ta a tet­tét, majd elrej­tő­zött. A rend­őrök más­nap reg­gel fog­ták el a rejtekhelyén.

A Bün­te­tő Tör­vény­könyv ren­del­ke­zé­se sze­rint, mivel a vád­lott a bűn­cse­lek­mé­nye­it sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sa alatt és több­szö­rös vissza­eső­ként követ­te el, fegy­ház­bün­te­tést érde­mel, amely­ből fel­té­te­les sza­bad­ság­ra már nem bocsát­ha­tó. A vád­ha­tó­ság a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa iránt jelen­tett be fel­leb­be­zést, a vád­lott és a védő az ember­ölés eny­hébb meg­íté­lé­sét kérte.

Bün­te­tő­bí­ró­ság a vád­lot­tat koráb­ban már több eset­ben ítél­te el külön­bö­ző erő­sza­kos és vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek miatt.

A Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la a mai napon hozott íté­le­té­vel a tör­vény­szék dön­té­sét meg­vál­toz­tat­ta. A fél­té­keny­sé­gi indí­ték meg­ál­la­pí­tá­sát mel­lőz­ve a vád­lott bün­te­té­sét huszon­két év fegy­ház­ra súlyo­sí­tot­ta. Az íté­let jogerős.