Főoldal » Archív » Eredményesen indítványozta a Fővárosi Nyomozó Ügyészség F. Hassan letartóztatásának fenntartását

A szír állam­pol­gár­ral szem­ben a Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség a vád­ira­tá­ban tett indít­ványt a letar­tóz­ta­tás fenn­tar­tá­sá­ra, a bíró­ság az indít­vánnyal egye­ző­en hatá­ro­zott.

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség 2019. szep­tem­ber 3-án emelt vádat a Fővá­ro­si Tör­vény­szék előtt F. Has­san 27 éves szír állam­pol­gár ellen ember­ölés bűn­tet­té­vel bűn­szer­ve­zet­ben meg­va­ló­sí­tott ter­ror­cse­lek­mény bűn­tet­te és embe­ri­es­ség elle­ni bűn­tett miatt.

A nyo­mo­zó ügyész­ség a vád­ira­tá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság tart­sa fenn a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát az első­fo­kú ügy­dön­tő hatá­ro­zat kihir­de­té­sé­ig.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék az indít­vánnyal egye­ző­en hatá­ro­zott a letar­tóz­ta­tás fenn­tar­tá­sá­ról, figye­lem­mel a szökés-elrejtőzés veszé­lyé­re.

A vád­eme­lés­ről koráb­ban kiadott ügyész­sé­gi saj­tó­köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://ugyeszseg.hu/vademeles-terrorcselekmeny-es-emberiesseg-elleni-buntett-miatt-f-hassan-ellen-videoval-es-fotoval/