Főoldal » Hírek » Eredményesen indítványozta a letartóztatások meghosszabbítását a nyomozó ügyészség a több, mint hatmilliárd forintos vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt indult bűnügyben

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség a külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó hűt­len keze­lés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt foly­ta­tott nyo­mo­zás­ban a letar­tóz­ta­tás­ba került három gya­nú­sí­tott kény­szer­in­téz­ke­dé­sé­nek meg­hosszab­bí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta, a bíró­ság első­fo­kon a kény­szer­in­téz­ke­dé­se­ket meg­hosszab­bí­tot­ta három hónap­pal.

A meg­ala­po­zott gyanú lénye­ge sze­rint egy kisebb­sé­gi álla­mi tulaj­don­ban lévő pénz­in­té­zet hitel­ki­he­lye­zé­sei kap­csán egy bűn­szer­ve­zet jött létre, amely­ben a pénz­in­té­zet – köz­ve­tett több­sé­gi tulaj­do­no­sa – és fele­sé­ge töl­tött be veze­tő sze­re­pet. A bűn­szer­ve­zet a hite­le­ket kihe­lyez­te abban az eset­ben is, ha egyéb­ként a hitelt igény­lő gaz­da­sá­gi tár­sa­ság hitel­hez nem jut­ha­tott volna. A hitel­hez jutó gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok a fel­vett összeg döntő hánya­dát rövid időn belül külön­bö­ző gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok köz­be­ik­ta­tá­sá­val előre meg­ha­tá­ro­zott módon átutal­ták a köz­ve­tett tulaj­do­nos több­sé­gi tulaj­do­ná­ban lévő cég­nek. A hitelt fel­vett gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok a hite­le­ket nem fizet­ték vissza, a hite­lek­ből végül a pénz­in­té­zet köz­ve­tett tulaj­do­no­sá­nak cége gaz­da­go­dott. A bűn­szer­ve­zet által oko­zott vagyo­ni hát­rány meg­ha­lad­ja a hat­mil­li­árd forin­tot.

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján az ügy­ben két férfi és egy nő került letar­tóz­ta­tás­ba.

A nyo­mo­zó ügyé­szek indít­ványt tet­tek a három gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak 2020. októ­ber 18-áig tör­té­nő meg­hosszab­bí­tá­sa iránt, mivel – állás­pont­juk sze­rint – a ter­hel­tek eljá­rás­be­li jelen­lé­te és a bizo­nyí­tás zavar­ta­lan­sá­ga csak így biz­to­sít­ha­tó.

A nyo­mo­zá­si bíró az ügy­ira­tok alap­ján meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a gyanú tovább­ra is meg­ala­po­zott, a nyo­mo­zás soron­kí­vü­li­sé­gé biz­to­sít­va van, és mind­há­rom gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát meg­hosszab­bí­tot­ta 2020. októ­ber 18-ig.

A vég­zés nem vég­le­ges.

Az ügy­ben kiadott koráb­bi köz­le­mény itt érhe­tő el: /a-letartoztatasok-meghosszabbitasat-inditvanyozza-a-nyomozo-ugyeszseg-a-tobb-mint-hatmilliard-forintos-vagyoni-hatranyt-okozo-hutlen-kezeles-buntette-miatt-indult-bunugyben-a-fovarosi-fougyeszseg-saj/