Főoldal » Archív » Eredményesen indítványozta az ügyészség a csepeli emberölés bűntettével gyanúsított férfi letartóztatását – VIDEÓVAL AZ ELFOGÁSRÓL

A férfi a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy kés­szú­rás­sal ölte meg a sér­tet­tet; a Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság letartóztatta.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott, egy huszon­négy éves román férfi, 2020. feb­ru­ár 22-én, 00:10 óra körül, a XXI. kerü­let, Rákó­czi Ferenc utcá­ban, elő­ze­tes szó­vál­tás után, meg­szúrt egy másik fér­fit, aki ennek követ­kez­té­ben a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A táma­dó – miu­tán érte­sült arról, hogy körö­zik – fel­ad­ta magát a rend­őr­sé­gen, a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság ember­ölés bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki.

A nyo­mo­zó ható­ság elő­ter­jesz­té­se alap­ján a Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­ványt tett a gya­nú­sí­tott letartóztatására.

A Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja – nem vég­le­ges vég­zé­sé­vel – az indít­vány alap­ján elren­del­te a letar­tóz­ta­tást 2020. már­ci­us 24-éig, a gya­nú­sí­tott jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa és a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek kizá­rá­sa érdekében.

Az ügy­ben a Rend­őr­ség által köz­zé­tett, vide­ó­fel­vé­telt tar­tal­ma­zó köz­le­mény itt érhe­tő el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/feladta-magat-a-csepeli-emberoles-feltetelezett