Főoldal » Archív » Eredményre vezetett az ebtartástól eltiltás iránti ügyészi kereset

A Zala Megyei Főügyész­ség Köz­jo­gi Szak­ága az ügyész­ség köz­ér­dek­vé­del­mi tevé­keny­sé­ge köré­ben eljár­va, 2108 decem­be­ré­ben nyúj­tott be kere­se­tet ebtar­tás­tól eltil­tás végett a Zala­eger­sze­gi Tör­vény­szék­re azzal a zalai test­vér­pár­ral szem­ben, akik kedv­te­lés­ből tar­tott három kutyá­juk gon­do­zá­sa során súlyo­san meg­szeg­ték az állat­vé­del­mi tör­vény előírásait.

A kutya­tar­tók két staf­fords­hi­re ter­ri­er kutya és egy német­ju­hász kutya­kö­lyök részé­re a nyári hőség­ben nem biz­to­sí­tot­tak a tűző nap elle­ni védel­met szol­gá­ló tar­tá­si helyet, az egyik kutyát pedig az udva­ron egy 2,5 méter hosszú lánc­ra kötöt­ték ki, az állat részé­re a sza­bad moz­gá­si lehe­tő­sé­get nem biz­to­sí­tot­tak. Ami­kor mun­ka­vég­zés cél­já­ból több napra elhagy­ták a lakó­há­zat, a kutyák élel­me­zé­sé­ről és ita­tá­sá­ról nem gondoskodtak.

Az álla­tok­kal való súlyo­san hanyag, mos­to­ha bánás­mód miatt mind­há­rom kutya kóro­san leso­vá­nyo­dott, egyi­kük csí­pő­ízü­le­ti gyul­la­dás­ban és comb­izom sor­va­dás­ban is szen­ve­dett, folya­ma­to­san sán­tí­tott, de gaz­dái állat­or­vos­hoz nem vit­ték. Védő­ol­tá­sa­i­kat  rend­sze­re­sen elmu­lasz­tot­ták, és akkor sem gon­dos­kod­tak gyógy­ke­ze­lé­sük­ről, ami­kor a kutyá­kon hara­pás­tól, egy­más­sal és más ebek­kel való vere­ke­dés­ből szár­ma­zó, vérző sérü­lé­sek voltak.

Az ügy­ben ható­sá­gi eljá­rás­ra beje­len­tés alap­ján került sor, a két alul táp­lált, sérült staf­fords­hi­re ter­ri­er kutya csak több hóna­pos reha­bi­li­tá­ci­ót köve­tő­en gyó­gyult meg, a kölyök német­ju­hász  éle­tét pedig a gyors orvo­si segít­ség men­tet­te meg.

Az ügyész­ség kere­se­té­ben hivat­ko­zott arra is, hogy az alpe­re­sek ebtar­tás­tól eltil­tás alap­já­ul szol­gá­ló jog­el­le­nes maga­tar­tá­sát a bün­te­tő­ügy­ben hozott, állat­kín­zás bűn­tet­te miat­ti jog­erős íté­let is megállapította.

Az ügyé­szi kere­set­nek helyt adva a Zala­eger­sze­gi Tör­vény­szék a 2020. janu­ár 21-én kelt vég­zé­sé­vel 1 évre eltil­tot­ta a test­vér­párt az állattartástól.