Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Erőszakkal kényszerítette prostitúciós tevékenységre a feleségét egy férfi - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki a saját fele­sé­gét kizsák­má­nyol­va, őt akár erő­szak­kal is arra kény­sze­rí­tet­te, hogy pros­ti­tu­ált­ként dol­goz­zon, és ennek bevé­te­lé­ből tart­sa el őt. 

A vád­irat sze­rint az 53 éves férfi még a 2006. évben háza­so­dott össze a későb­bi sér­tet­tel, aki már ekkor is pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get foly­ta­tott. A férj mun­ka­hellyel, önál­ló jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­zett, meg­él­he­té­sét a fele­sé­ge által a XVII. kerü­let­ben nyúj­tott sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tás­ból szár­ma­zó jöve­de­lem­ből fedez­te. Házas­sá­guk ideje alatt min­den reg­gel elvit­te gép­ko­csi­val a fele­sé­gét az utcai pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség foly­ta­tá­sa érde­ké­ben a XVII. kerü­let­be, ahol nap­köz­ben is több­ször ellen­őriz­te, és rend­sze­re­sen elvet­te a kere­sett pénzt.

A sér­tett több­ször is abba akar­ta hagy­ni a pros­ti­tú­ci­ót, azon­ban a vád­lott – aki folya­ma­to­san fel­él­te a jöve­del­met – ezt nem enged­te, és ese­ten­ként fenye­ge­tés­sel és bán­tal­ma­zás­sal kény­sze­rí­tet­te házas­tár­sát a foly­ta­tás­ra. Elő­for­dult, hogy a sér­tett haját tépte, illet­ve a lábát kés­sel meg­vág­ta, de az is, hogy annyi­ra meg­ver­te, hogy a nő dol­goz­ni sem is tudott. Emel­lett a férfi azzal is fenye­ge­tő­zött, hogy a nő – más­tól szár­ma­zó – kis­ko­rú gyer­me­két is bán­ta­ni fogja.

A sér­tett végül a 2017. év végén hagyott fel a pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség­gel, és elköl­tö­zött a vád­lot­tól, majd 2019-ben bead­ta a váló­ke­re­se­tet is.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a fér­fit kizsák­má­nyo­lás cél­já­ból, erő­szak­kal és fenye­ge­tés­sel elkö­ve­tett ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­té­vel vádolja.

Az ügyész­ég vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a Fővá­ro­si Tör­vény­szék ítél­je a vád­lot­tat fegy­ház­ra és pénz­bün­te­tés­re, illet­ve tilt­sa el őt a köz­ügyek gyakorlásától.

A vád sze­rin­ti bűn­cse­lek­ményt a tör­vény 2 évtől 8 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenyegeti.