Főoldal » Hírek » Erőszakkal tépte ki áldozata nyakából az ékszert - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 37 éves fér­fi­val szem­ben, aki egy zug­lói vil­la­mos­meg­ál­ló­ban, fényes nap­pal táma­dott meg egy nőt azért, hogy a nyak­lán­cát erő­szak­kal megszerezze.

A vád­irat sze­rint a 37 éves férfi 2019. már­ci­us 13-án, dél­előtt, a XIV. kerü­let, Bos­nyák téri meg­ál­ló­ban rátá­madt egy vil­la­mos­ra váró nőre azért, hogy az arany nyak­lán­cát erő­szak­kal meg­sze­rez­ze. A férfi oda­lé­pett a sér­tett­hez, majd rán­gat­ni kezd­te a nő kezét és a ruhá­ját, miköz­ben a nyak­lán­ca felé nyúl­kált. A sér­tett ellen­állt a táma­dás­nak és véde­ke­zett, ezért dula­ko­dás ala­kult ki közöt­tük. A sér­tett ennek során folya­ma­to­san pró­bál­ta eltol­ni a vád­lott kezét a nyak­lán­ca köze­lé­ből, aki azon­ban tovább lök­dös­te őt.

A táma­dást látva, a sér­tett segít­sé­gé­re kelt egy meg­ál­ló­ban vára­ko­zó férfi, akit azon­ban a vád­lott ellö­kött, majd újra a sér­tett­re támadt. Ennek során tovább rán­gat­ta a nő ruhá­za­tát, vala­mint neki­tol­ta őt a meg­ál­ló ple­xi­jé­nek, miköz­ben folya­ma­to­san pró­bál­ta meg­sze­rez­ni a sér­tett - mint­egy 100-150.000 Ft érté­kű - nyak­lán­cát. Az elkö­ve­tő a dula­ko­dás során végül elsza­kí­tot­ta az ékszert, és annak egy a kezé­ben mara­dó darab­já­val elme­ne­kült a helyszínről.

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség a 37 éves fér­fit rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vádiratban.

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó fel­vé­te­len elő­ször a sér­tett, majd a vád­lott meg­ál­ló­ba érke­zé­se, ezután pedig a rab­lás látható:

https://www.facebook.com/ugyeszseg/videos/8099464693458960/