Főoldal » Archív » Ételfutárt akart kirabolni Hejőbábán

A Tisza­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján, a bíró­ság elren­del­te egy 45 éves mis­kol­ci férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki erő­szak­kal akar­ta elven­ni egy tele­fo­nos ren­de­lés­re ételt kiszál­lí­tó férfi pénzét.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint, az étel­ki­szál­lí­tás­sal fog­lal­ko­zó sér­tett 2019. janu­ár 19-én 21 óra körü­li idő­ben - miu­tán tele­fo­non keresz­tül ház­hozszál­lí­tás­ra vett fel meg­ren­de­lést - gép­ko­csi­val Hejő­bá­bá­ra indult. Miköz­ben a sér­tett a ren­de­lés­ben meg­je­lölt címet keres­ve, a tele­pü­lés egyik utcá­ján lépés­ben haladt a gép­ko­csi­val ész­lel­te, hogy vala­ki ráütött a jármű karosszé­ri­á­já­ra, mire azon­nal meg­állt az autó­val. Ekkor a gya­nú­sí­tott a jármű bal olda­lá­hoz lépett és a veze­tő olda­li ajtót kinyit­va ököl­lel a sér­tett feje felé ütött, miköz­ben azt kia­bál­ta, hogy „meg­szúr­lak, elvá­gom a tor­kod, add ide a pén­zed!”. A sér­tett­nek az ütés elől sike­rült elha­jol­nia, a gáz­pe­dál­ra lépett és nyi­tott ajtó­val, a táma­dó elől mene­kül­ve az utca vége felé indult. Miu­tán rövid idő eltel­té­vel vissza­for­dult, ismét szem­ben talál­ta magát a gya­nú­sí­tot­tal, aki ere­de­ti szán­dé­kát nem adta fel és a sér­tet­tet meg­ölés­sel fenye­get­ve pró­bál­ta az autót meg­ál­lí­ta­ni, amely azon­ban nem sike­rült, az étel­fu­tár­nak sike­rült elhagy­nia a helyszínt.

A Tisza­új­vá­ro­si Rend­őr­ka­pi­tány­ság a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel gya­nú­sít­ja és elő­ter­jesz­tést tett az ügyész­ség felé letar­tóz­ta­tá­sa elren­de­lé­sé­nek indítványozására.

Az eset érde­kes­sé­ge, hogy a sér­tett nem for­dult azon­nal a rend­őr­ség­hez, hanem a vele tör­tén­te­ket előbb az egyik inter­ne­tes közös­sé­gi por­tá­lon osz­tot­ta meg. A nyo­mo­zó ható­ság is ily módon érte­sült a bűn­cse­lek­mény­ről, miu­tán hala­dék­ta­la­nul intéz­ke­dett az elkö­ve­tő fel­ku­ta­tá­sa és elfo­gá­sa iránt.

A bíró­ság min­den tekin­tet­ben osz­tot­ta az ügyész­ség állás­pont­ját és a szö­kés, elrej­tő­zés, a bűn­is­mét­lés vala­mint a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lyé­re tekin­tet­tel elren­del­te a gya­nú­sí­tott letartóztatását.