Főoldal » Hírek » Rendezvények » Évértékelő értekezlet a Veszprém Megyei Főügyészségen

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség 2019. ápri­lis 17-én dr. Belo­vics Ervin bün­te­tő­jo­gi leg­főbb ügyész helyet­tes rész­vé­te­lé­vel tar­tot­ta évér­té­ke­lő értekezletét. 

Dr. Orbán György főügyész meg­nyi­tó­já­ban rámu­ta­tott, hogy 2018-ban az új eljá­rá­si kóde­xek hatály­ba­lé­pé­se, vala­mint az elekt­ro­ni­kus ügy­in­té­zés beve­ze­té­se komoly kihí­vá­so­kat terem­tett, de az ala­pos fel­ké­szü­lés­nek és a fegyel­me­zett, elkö­te­le­zett mun­ká­nak köszön­he­tő­en a kitű­zött célo­kat sike­rült megvalósítani.

Az érte­kez­le­ten a bün­te­tő­jo­gi szak­ág tevé­keny­sé­gét dr. Sáro­si Dóra, a köz­jo­gi szak­ág elmúlt évben vég­zett mun­ká­ját pedig dr. Kiss­né dr. Maár Sarol­ta főügyész­he­lyet­tes ele­mez­te, kitér­ve az előző év mind­két szak­te­rü­le­tet érin­tő, meg­ha­tá­ro­zó jelen­tő­sé­gű jogszabályváltozásaira.

Dr. Sáro­si Dóra a bün­te­tő­jo­gi szak­te­rü­let elmúlt évet meg­ha­tá­ro­zó fel­ada­ta­ként kiemel­te az elekt­ro­ni­kus kap­cso­lat­tar­tás­ra, illet­ve az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény­re tör­té­nő átál­lást, ame­lyet nagy­ban segí­tet­tek a Leg­főbb Ügyész­ség irány­mu­ta­tá­sai, a köz­pon­ti és a hely­ben szer­ve­zett kép­zé­sek. A főügyész­he­lyet­tes ismer­tet­te a szak­ág ered­mé­nye­it, köz­tük a magas vád­ered­mé­nyes­sé­get, illet­ve azt, hogy az ügyész­ség nagy­arány­ban alkal­maz­ta a bün­te­tő­el­já­rást egy­sze­rű­sí­tő és gyor­sí­tó jogintézményeket.

Dr. Kiss­né dr. Maár Sarol­ta a köz­jo­gi szak­ág ered­mé­nyei közül kiemel­te az álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­te­lek tisz­tes­ség­te­len­sé­gé­nek meg­ál­la­pí­tá­sa irán­ti, saját kez­de­mé­nye­zé­sű kere­se­te­ket. A büntetés-végrehajtás tör­vé­nyes­sé­gi fel­ügye­le­te kap­csán beszélt a jelen­tős ügyszám-növekedésről. A célok között a továb­bi­ak­ban is a cég­ügyek, a fogyasz­tó­vé­de­lem és a ter­mő­föld védel­me kap­csán biz­to­sí­tott ügyé­szi jog­kö­rök haté­kony kihasz­ná­lá­sát hatá­roz­ta meg.

Dr. Belo­vics Ervin leg­főbb ügyész helyet­tes hoz­zá­szó­lá­sá­ban a megye ügyé­szi szer­ve­i­nek elmúlt évben vég­zett tevé­keny­sé­gét kivá­ló­nak érté­kel­te, beszélt a bün­te­tő­jo­gi jog­al­kal­ma­zás aktu­á­lis kér­dé­se­i­ről, vége­ze­tül pedig meg­kö­szön­te a főügyész­ség vala­mennyi mun­ka­tár­sá­nak az elmúlt évben vég­zett munkáját.