Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Rendezvények » Évértékelő értekezletet tartott a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség 2019. ápri­lis 9-én, szak­mai érte­kez­let kere­té­ben érté­kel­te a megyei ügyé­szi szer­vek elmúlt évben vég­zett mun­ká­ját. Az érte­kez­le­ten a Leg­főbb Ügyész­sé­get Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész képviselte.

A megyei főügyész­ség szék­há­zá­ban tar­tott ren­dez­vé­nyen első­ként Dr. Mis­kol­ci Lász­ló főügyész szá­molt be az ügyész­ség elmúlt évi tevé­keny­sé­gé­ről. Kiemel­te, hogy a mun­ka­vég­zés sze­mé­lyi és tár­gyi fel­té­te­lei biz­to­sí­tot­tak, az ügyé­szi szer­ve­ze­tet a „béke szi­ge­té­nek” nevez­te. Elmond­ta, hogy a megyé­ben dol­go­zó ügyé­szek ala­pos, szak­sze­rű és gyors mun­kát végez­tek, mellyel kap­cso­lat­ban köszö­ne­tét fejez­te ki.

A bün­te­tő szak­ági tevé­keny­sé­get bemu­tat­va Dr. Göröm­bei Róbert mb.főügyészhelyettes utalt rá, hogy bár az ügyész­ség­re érke­ző ügyek száma évek óta csök­ke­nő ten­den­ci­át mutat, ez csak kevés­sé mutat­ko­zott meg az ügyé­szek­re háru­ló mun­ka­te­her ala­ku­lá­sá­ban. Ennek okait a főügyész­he­lyet­tes az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény­nek a nyo­mo­zás vizs­gá­la­ti sza­ka­szá­ban, az ügyész irá­nyí­tá­si jog­kö­ré­re vonat­ko­zó sza­bá­lya­i­ban, vala­mint az elekt­ro­ni­kus ügy­in­té­zés és a sta­tisz­ti­kai adat­szol­gál­ta­tás kap­csán jelent­ke­ző több­let­fel­ada­tok­ban jelöl­te meg.

A köz­jo­gi szak­te­rü­let szak­mai irá­nyí­tá­sá­ért fele­lős Dr. Tisza Tamás Tibor mb.főügyészhelyettes a tör­vé­nyes­sé­gi ellen­őr­zé­si és magán­jo­gi tár­gyú ügyek szá­má­nak csök­ke­né­sé­ről szá­molt be, azon­ban jelez­te azt is, hogy ezzel pár­hu­za­mo­san a bün­te­tés­vég­re­haj­tá­si szak­te­rü­let­re háru­ló mun­ka­te­her jelen­tő­sen megnövekedett.

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész köszö­ne­tét fejez­te ki a megye vala­mennyi ügyé­szé­nek az elmúlt évben vég­zett mun­ká­já­ért. A megye ügyé­szi szer­ve­i­nek tevé­keny­sé­gét tör­vé­nyes­nek és jó szín­vo­na­lú­nak nevez­te. Kiemelt elvá­rás­ként fogal­maz­ta meg, hogy az ügyé­szi mun­ka­vég­zés­nek a tör­vé­nyes­ség és szak­sze­rű­ség mel­lett az idő­sze­rű­ség köve­tel­mé­nyé­nek is meg kell felel­nie. Utalt rá, hogy az új eljá­rá­si tör­vény a koráb­bi­nál több lehe­tő­sé­get biz­to­sít a bün­te­tő­el­já­rás egy­sze­rű­sí­té­sé­re és gyor­sí­tá­sá­ra, vala­mint az eljá­rást befe­je­ző érde­mi intéz­ke­dé­sek köré­ben kiszé­le­sed­tek az ügyész­ség lehe­tő­sé­gei, ame­lyek­kel min­den­kép­pen élni kell. Dr. Polt Péter ebben a kör­ben első­sor­ban két új jog­in­téz­mény­re, az elkö­ve­tő­vel tör­té­nő egyez­ség­kö­tés­re, illet­ve a bíró­ság által tar­tott elő­ké­szí­tő ülé­sen tett beis­me­rő val­lo­más ese­tén a bün­te­tés konk­rét mér­té­ké­re vonat­ko­zó ügyé­szi indít­vány­ban (mely­nél súlyo­sab­bat a bíró­ság nem szab­hat ki) rejlő lehe­tő­sé­gek­re utalt.

Kiemelt jelen­tő­sé­get tulaj­do­ní­tott a leg­főbb ügyész a szer­ve­ze­ti kom­mu­ni­ká­ci­ó­nak annak érde­ké­ben, hogy a köz­vé­le­mény az ügyész­ség mun­ká­ját, szak­mai állás­pont­ját és ered­mé­nye­it minél szé­le­sebb kör­ben megismerhesse.

Dr. Polt Péter elmond­ta, hogy az ügyész­ség nagy­fo­kú sta­bi­li­tást muta­tó szer­ve­zet, az ügyé­szi pálya kiszá­mít­ha­tó és ter­vez­he­tő, emel­lett pedig komoly tár­sa­dal­mi meg­be­csü­lés­nek örvend. Kiemel­te, hogy az ügyé­szi szer­ve­zet műkö­dé­sé­hez a tár­gyi fel­té­te­lek is adot­tak, az ügyész­ség igen gyor­san tud alkal­maz­kod­ni a folya­ma­to­san vál­to­zó tár­sa­dal­mi és jog­sza­bá­lyi kör­nye­zet­hez, mely az egyé­nek szint­jén is elvárt első­sor­ban a folya­ma­tos önkép­zés, illet­ve a szak­mai pályá­za­to­kon való rész­vé­tel formájában.