Főoldal » Hírek » Faházakat ígért, de csak a pénzt vette át - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta egy férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki fahá­zak épí­té­sé­nek ígé­re­té­vel csalt ki több ember­től jelen­tős összegeket.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a veszp­ré­mi szék­he­lyű vál­lal­ko­zást veze­tő férfi több sér­tet­tel is kis alap­te­rü­le­tű faház kivi­te­le­zé­sé­re szer­ző­dött ország­szer­te külön­bö­ző tele­pü­lé­sek­re. A szer­ző­dés után nagy össze­gű elő­le­ge­ket vett át, de a fahá­za­kat nem szál­lí­tot­ta le.

Az elkö­ve­tő az eddig fel­de­rí­tett érdi, ajkai, dán­szent­mik­ló­si, buda­pes­ti, kapos­vá­ri, zsám­bé­ki, ápor­kai ille­tő­sé­gű sér­tet­tek­nek 2020 júli­u­sa és 2021 júni­u­sa közöt­ti idő­szak­ban össze­sen közel tizen­négy­mil­lió forint kárt okozott. 

A fér­fit a ceg­lé­di rend­őrök több­rend­be­li, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás miatt hall­gat­ták ki gyanúsítottként.

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség az elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sát az eljá­rá­si jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa, illet­ve a bűn­is­mét­lés és a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye miatt indítványozta.