Főoldal » Hírek » Falubelieket lopott meg a többszörös visszaeső - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 25 éves mát­ra­ve­re­bé­lyi férfi ellen, aki lakó­he­lyén több ingat­lan­ból tulaj­do­ní­tott el pénzt és külön­bö­ző értékeket. 

2022. janu­ár 15-én egy isme­rő­sé­hez láto­ga­tott, ahol nyug­ta­tót és ciga­ret­tát kért, köz­ben fel­mér­te a ház­ban talál­ha­tó helyi­sé­ge­ket, meg­fi­gyel­te, milyen zár talál­ha­tó a bejá­ra­ti ajtón. Később, tudva arról, hogy a házi­gaz­da nincs ott­hon, vissza­ment, befe­szí­tet­te a zárt ajtót, bent 58.000 forint kész­pénzt talált, ami­vel együtt ello­pott a koráb­ban kapott vény­kö­te­les gyógy­szer­ből még 95 dara­bot, a sér­tett mobil­te­le­fon­ját, vala­mint két cso­mag dohányt is.

Más­nap egy lakat­lan házba tört be az egyik redőny meg­ron­gá­lá­sá­val, ahon­nan egy dob­gi­tárt, vala­mint fúró­gé­pe­ket, hang­fa­la­kat és szer­szá­mo­kat vitt el.

Néhány nap­pal később egy másik nem lakott ingat­lan műanyag abla­kát befe­szí­tet­te, a lakat­ra zárt szoba ajta­ját berúg­ta, és onnan 15 pár gye­rek­ci­pő­vel távozott.

 

A vád­lott a lopá­sok­kal össze­sen 200.240, a ron­gá­lá­sok­kal továb­bi 55.000 forint kárt oko­zott a sértetteknek.

 

Az ügyész­ség üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel vádol­ta meg a fér­fit. A bün­te­tett elő­éle­tű, már jelen­leg is sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töltő, cse­lek­mé­nye­it több­szö­rös vissza­eső­ként elkö­ve­tő vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát, köz­ügyek­től eltil­tá­sát és a sér­tet­tek által beje­len­tett pol­gá­ri igény meg­fi­zet­te­té­sét indítványozta.

Amennyi­ben a férfi a bíró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sén beis­me­ri bűnös­sé­gét, vele szem­ben 3 év fegy­ház­bün­te­tés és 3 év köz­ügyek­től eltil­tás az ún. ügyé­szi mér­té­kes indítvány.

 

Az ügy­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság dönt.

 

A mér­té­kes indít­vány alkal­ma­zá­sá­ról szól az ügyész­ség által készí­tett isme­ret­ter­jesz­tő soro­zat, a Folyé­ko­nyan jogá­szul aláb­bi része:

A fotó a hely­szí­ni szem­lén készült: