Főoldal » Archív » Fegyházbüntetés az indítvány a többszörös visszaeső gépkocsi-feltőrőnek

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 41 éves, letar­tóz­ta­tás­ban lévő sal­gó­tar­já­ni férfi ellen, aki őri­zet­le­nül hagyott gép­ko­csi­kat fosz­tott ki.

A vád­lott a koráb­bi bör­tön­bün­te­té­sé­ből sza­ba­du­lá­sa óta mun­ka­hellyel, jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­zett, alkal­mi mun­kák­ból élt, ezért a pénz­hez jutás érde­ké­ben Sal­gó­tar­ján­ban a lakó­he­lyé­hez köze­li utcák­ban gép­jár­mű­ve­ket tört fel az azok­ban fel­lel­he­tő pénz vagy érté­ke­sít­he­tő tár­gyak után kutatva.

2018 szep­tem­ber köze­pe és novem­ber eleje között hét­szer csa­pott le, egyes gép­ko­csi­kat a magá­val vitt esz­köz­zel, olló­val vagy kés­sel nyi­tott ki, de volt olyan eset is, ami­kor a pako­ló tulaj­do­nos figyel­met­len­sé­gét kihasz­nál­va vett ki egy tás­kát az autó­ból. Két­szer is fel­tör­te a város külön­bö­ző pont­ja­in ugyan­azt a helyi jára­ti autó­buszt, de ezen kívül is több eset­ben az abla­kot betör­ve hatolt be a gép­ko­csik­ba. Az ajtó­nyi­tás­hoz hasz­nált esz­kö­zö­ket viszont két alka­lom­mal is az autók­ban felejtette.

A férfi a fel­tört gép­ko­csi­kat átku­tat­ta, abból az érté­ke­ket magá­val vitte, majd a szá­má­ra nem hasz­no­sít­ha­tó tár­gya­kat – tás­kát, okira­to­kat, bank­kár­tyá­kat, céges ira­to­kat – eldob­ta, elrej­tet­te. Ezek egy részét a sér­tet­tek meg­ta­lál­ták, illet­ve a vád­lott hely­szí­ni kihall­ga­tá­sa során a rend­őrök­nek megmutatta.

A vád­lott csak két alka­lom­mal járt nagyobb siker­rel, ami­kor 80.000.-, illet­ve 440.000.- forin­tot zsák­má­nyolt, a többi cse­lek­mény­nél érté­kek­hez nem, vagy csak mini­má­lis siker­rel jutott hozzá, bár néha ezzel is beér­te. Első cse­lek­mé­nye­kor az egyik váro­si teme­tő hátsó bejá­ra­tá­nál par­ko­ló gép­ko­csi ülé­sén észre vett egy élel­mi­sze­re­ket tar­tal­ma­zó kosa­rat. A sze­mély­au­tó ajta­já­nak üve­gét betör­ve benyúlt és kinyi­tot­ta a lezárt jár­mű­vet. A kosár tar­tal­mát átnéz­te, bele­ha­ra­pott egy bagett­be, majd azt ott­hagy­ta, de meg­et­te a kosár­ban talált csokoládét.

Az ügyész­ség hat rend­be­li – rész­ben foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett – lopás miatt emelt vádat a több­szö­rös vissza­eső vád­lot­tal szem­ben, és hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként fegy­ház­ban letöl­ten­dő sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát és a vád­lott köz­ügyek­től eltil­tá­sát indít­vá­nyoz­ta. A bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény által adott lehe­tő­ség­gel élve az ügyész­ség arra is indít­ványt tett, hogy a bíró­ság tel­jes­kö­rű beis­me­rés ese­tén tár­gya­lás nél­kül, elő­ké­szí­tő ülé­sen 2 év 6 hónap­ban álla­pít­sa meg a fegy­ház­bün­te­tés mértékét.

A nyo­mo­zás kez­de­te óta letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott ügyé­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság dönt.