Főoldal » Hírek » Fejen szúrta alvó gyermekét a nő - fotókkal - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Vár­me­gyei Főügyész­ség minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt vádat emelt egy nővel szem­ben, aki éjsza­ka, itta­san egy kony­ha­kés­sel az alvó gyer­me­ké­re támadt.

 A vád­irat sze­rint a Bács-Kiskun vár­me­gyei köz­ség­ben élő nő – az ügy vád­lott­ja – szü­le­té­se óta egye­dül nevel­te 7 éves lányát, az ügy sér­tett­jét. A vád­lott 2022 feb­ru­ár­já­ban elve­szí­tet­te a mun­ká­ját, ezért vissza­köl­tö­zött a szü­lei csa­lá­di házá­ba. Ott napi rend­sze­res­ség­gel fogyasz­tott nagyobb mennyi­sé­gű alko­holt, ami­től időn­ként zavart álla­pot­ba került. 2022 szep­tem­be­ré­ben a nő meg­is­mer­ke­dett egy fér­fi­val, aki ezt köve­tő­en gyak­ran náluk tar­tóz­ko­dott, időn­ként az éjsza­kát is ott töl­töt­te.

2022. szep­tem­ber 13-ára vir­ra­dó éjsza­ka a vád­lott fel­éb­redt, össze­füg­gés­te­le­nül beszélt, majd 4 dl bor elfo­gyasz­tá­sa után vissza­fe­küdt a szo­bá­ban lévő két­sze­mé­lyes ágyba, amely­nek külső felén a gyer­me­ke aludt. Haj­na­li három óra körül a nő ismét fel­ri­adt, majd egy 19 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kony­ha­kés­sel az alvó kis­lá­nyá­ra támadt. A zajra fel­éb­redt a vád­lott jelen­lé­vő barát­ja és a ház­ban lakó édes­ap­ja, akik eltá­vo­lí­tot­ták az őrjön­gő nőt a gyer­mek mel­lől.

A sér­tett a fejét ért szú­rá­sok követ­kez­té­ben élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, éle­tét a szak­sze­rű orvo­si beavat­ko­zás men­tet­te meg.

Az ügyész­ség az anyát tizen­ne­gye­dik élet­évét be nem töl­tött, véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za, vala­mint azt, hogy a bíró­ság a szü­lői fel­ügye­le­ti jogát szün­tes­se meg.

A csa­tolt fotó­kon a bűn­cse­lek­mény hely­szí­ne és az elkö­ve­tés­hez hasz­nált kony­ha­kés lát­ha­tó.