Főoldal » Hírek » Fejszével támadt a békésen kerékpározóra - fotókkal - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Vár­me­gyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és zak­la­tás vét­sé­ge miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő egy mély­kú­ti utcá­ban fej­szé­vel támadt egy kerék­pá­ros­ra, míg az édes­any­ja irá­nyá­ba ben­zint locsolt, majd azt meg­pró­bál­ta meggyújtani.

A vád­irat sze­rint a mély­kú­ti férfi 2022. feb­ru­ár 7. nap­ján, reg­gel magá­hoz vette a közel egy méter nyél­hosszú­sá­gú és majd­nem 2,5 kg töme­gű fej­szé­jét és a lakó­he­lyé­hez köze­li útke­resz­te­ző­dés­be ment. Itt kiállt az úttest­re és a fej­szé­vel a felé kerék­pá­ro­zó, álta­la nem ismert nő feje irá­nyá­ba súj­tott, miköz­ben trá­gár sza­vak kísé­re­té­ben azt kia­bál­ta a sér­tett­nek, hogy „most meg­öl­lek”. A sér­tett az utol­só pil­la­nat­ban félre rán­tot­ta a kerék­pár kor­má­nyát, így a fej­sze az úttest­be csa­pó­dott. A fej­szé­vel a sér­tett fejé­re irá­nyu­ló csa­pás élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket is okoz­ha­tott volna.

2022 janu­ár­já­ban a vád­lott édes­any­ja átment a fia házá­hoz, hogy átad­ja neki a leve­le­it. A férfi -  amint meg­lát­ta az udva­ron az édes­any­ját - indu­la­tos­sá vált, fel­ka­pott egy 5 lite­res ben­zi­nes kan­nát és abból a sér­tett irá­nyá­ba locsolt, miköz­ben egy öngyúj­tót tar­tott a kezé­ben. Mikor édes­any­ja mene­kül­ni kez­dett, a vád­lott a ben­zint a kan­ná­ból maga mel­lett csor­gat­va követ­te őt. Majd a föld­re locsolt ben­zint meg­pró­bál­ta meg­gyúj­ta­ni, de az a havas tala­jon nem kapott láng­ra. Még aznap éjjel a férfi átment az édes­any­ja házá­hoz és egy fej­szé­vel ráütött a bejá­ra­ti ajtó­ra, ami­től abban több, mint 70.000 forin­tos kár keletkezett.

A vád­lott­nak felel­nie kell továb­bá azért is, mert 2021 októ­be­ré­ben egy autó rend­szám­táb­lá­ját lesze­rel­te, vala­mint azért is, mert a 2022 janu­ár­já­ban tar­tott kuta­tás során a házá­ban kan­na­biszt találtak.

Az ügyész­ség a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel, egye­di azo­no­sí­tó­jel­lel vissza­élés bűn­tet­té­vel, kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­té­vel, vala­mint ron­gá­lás és zak­la­tás vét­sé­gé­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozza.

A férfi bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.

A fotók a bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén készültek.