Főoldal » Hírek » Fékezés nélkül gázolta a zebrán a kocogó nőt - videóval - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nyír­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki 2023 janu­ár­já­ban Nyír­egy­há­za bel­vá­ro­sá­ban féke­zés nél­kül, a zeb­rán gázolt el egy futó nőt.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a közép­ko­rú férfi 2023. janu­ár 6-án, reg­gel, még szür­kü­let­ben sze­mély­gép­ko­csi­val köz­le­ke­dett Nyír­egy­há­za bel­vá­ro­sá­ban. A férfi Szé­che­nyi utca és a Ben­czúr tér útke­resz­te­ző­dé­sé­ben a köz­úti jel­ző­táb­lá­val és útbur­ko­la­ti jel­lel is ellá­tott kije­lölt gyalogos-átkelőhelyet azon­ban olyan sebes­ség­gel köze­lí­tet­te meg, hogy az ott átha­la­dó koco­gó nőt nem vette észre, és féke­zés nél­kül elgá­zol­ta. Az elütést köve­tő­en a férfi azon­nal a sér­tett­hez sie­tett, majd érte­sí­tet­te a hatóságokat.

A bal­eset­ben a futó nő 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

A bal­eset azért követ­ke­zett be, mert a vád­lott a kije­lölt gyalogos-átkelőhelyet nem kellő körül­te­kin­tés­sel és foko­zott óva­tos­ság­gal köze­lí­tet­te meg, így nem tudott meg­áll­ni, és elsőbb­sé­get adni a gyalogosnak.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fit köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja, vele szem­ben pénz­bün­te­tés­re és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra tett indít­ványt vádiratában.

A vide­ón a bal­eset látható.