Főoldal » Archív » Fél évtizedig árulta a drogot - három évre súlyosított a másodfokú bíróság

Ered­mény­re veze­tett az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség fel­leb­be­zé­se, a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék három év bör­tön­bün­te­tés­re súlyo­sí­tot­ta annak a fér­fi­nak a bün­te­té­sét, aki­nek a bűnös­sé­gét kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­ben és kábí­tó­szer bir­tok­lás bűn­tet­té­ben mond­ta ki az első­fo­kú bíró­ság.

A vád­eme­lés­ről az ügyész­ség a /fel-evtizedig-arulta-a-drogot-vademeles/ olda­lon adott ki köz­le­ményt.

A vád­irat­tal egye­ző­en meg­ál­la­pí­tott tény­ál­lás sze­rint a vád­lott évek óta kábítószer-fogyasztó, ezért a kábí­tó­szert ele­in­te a saját fogyasz­tá­sá­ra sze­rez­te be nagyobb mennyi­ség­ben. Idő­vel a saját fogyasz­tá­sa mel­lett a meg­szer­zett mari­hu­á­ná­ból a bará­ta­i­nak adott át, később egyre szé­le­sebb kör­ben az isme­rő­sei köré­ben ter­jesz­tet­te azt.  A vád­lott a bará­ta­i­tól ele­in­te pénzt nem kért a kábí­tó­sze­rért, később ellen­ér­ték fejé­ben érté­ke­sí­tet­te a dro­got a beszer­zé­si árán. Az elkö­ve­tő nyolc fogyasz­tó­nak adott át, illet­ve érté­ke­sí­tett mari­hu­á­nát rend­sze­re­sen. A vád­lott által meg­szer­zett, érté­ke­sí­tett és elfo­gyasz­tott kábí­tó­szer együt­tes mennyi­sé­ge mint­egy négy­sze­re­sen halad­ja meg a cse­kély mennyi­ség felső hatá­rát.

A vád­lott 2018. augusz­tus 23-án, kora dél­után, Dömös bel­te­rü­le­tén vezet­te a  kocsi­ját, ami­kor rend­őri intéz­ke­dés alá von­ták.  A nyo­mo­zó ható­ság a gép­ko­csi bal első ülés hát­tám­lá­já­nak hátsó táro­ló­zse­bé­ből lefog­lalt egy digi­tá­lis mér­le­get, ame­lyet a vád­lott a mari­hu­á­na ada­go­lá­sá­hoz hasz­nált. A vád­lott a ruhá­za­tá­ba rejt­ve tar­tott magá­nál egy műanyag tasa­kot, amely­ben alu­fó­li­ák­ba cso­ma­golt kábí­tó­szer volt. A laká­sán pedig fém doboz­ban tárolt kábí­tó­szert. A kábí­tó­sze­re­ket a nyo­mo­zó ható­ság ugyan­csak lefog­lal­ta.

Az első­fo­kú bíró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sen a vád­lot­tat kettő év hat bör­tön­bün­te­tés­re, és három év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te.

Az íté­let­tel szem­ben az ügyész fel­leb­be­zést jelen­tett be a vád­lott ter­hé­re súlyo­sí­tá­sért, hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés és hosszabb tar­ta­mú köz­ügyek­től eltil­tás alkal­ma­zá­sa érde­ké­ben.

A Tata­bá­nyai Tör­vény­szék az ügyé­szi fel­leb­be­zés­ről meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy az meg­ala­po­zott, ezért  az első­fo­kú íté­le­tet meg­vál­toz­tat­ta, a vád­lot­tal szem­ben kisza­bott bör­tön­bün­te­tést három évre súlyo­sí­tot­ta.