Főoldal » Hírek » Felébresztették a rendőrök, majd megtalálták a drogot - fotókkal - a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lás bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be egy fér­fi­val szem­be­ni az autó­ban aludt, ami­kor őt a rend­őr­jár­őrök ellen­őriz­ték, fel­éb­resz­tet­ték, és tőle kábí­tó­szert fog­lal­tak le.

A vád­irat sze­rint a férfi 2021. augusz­tus 30-át meg­elő­ző­en amfe­ta­mint és metam­fe­ta­mint  szer­zett, amely­nek egy részét elfo­gyasz­tot­ta, a töb­bit magá­nál tar­tot­ta. Az elkö­ve­tő 2021. augusz­tus 30-án, 5 óra­kor Komá­rom­ban, egy par­ko­ló­ban az autó­ban aludt, ami­kor a rend­őr­jár­őrök ellen­őriz­ték. Az intéz­ke­dés­kor a rend­őrök lefog­lal­ták a férfi által még el nem fogyasz­tott, fecs­ken­dő­ben tar­tott metam­fe­ta­mint. 

Az elkö­ve­tő ezután, 2021. decem­ber 12. nap­ját meg­elő­ző­en is szer­zett kábí­tó­szert, mari­hua­nát és metam­fe­ta­mint, amely­ből fogyasz­tott, a töb­bit magá­nál tar­tot­ta. A férfi 2021. decem­ber 12-én 00 óra 20 perc­kor Kapu­vá­ron tar­tóz­ko­dott, ami­kor a rend­őr­jár­őrök iga­zol­tat­ták. Ekkor a rend­őrök a férfi kabát­ja zse­bé­ből fog­lal­tak le kábí­tó­szert.

A lefog­lalt összes kábí­tó­szer mennyi­sé­ge több, mint három­szo­ro­san halad­ja meg a jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rát.

A férfi bün­te­tett elő­éle­tű, őt a bíró­ság 2019-ben kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt 1 év 6 hónap, vég­re­haj­tá­sá­ban 2 évre fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság az elkö­ve­tőt bör­tön­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­je, továb­bá a lefog­lalt kábí­tó­szert koboz­za el.