Főoldal » Hírek » Felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték a kutyákat elhanyagoló férfit - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Állat­kín­zás miatt indult ügy­ben a Tatai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta alap­ján a Tatai Járás­bí­ró­ság 1 év - vég­re­haj­tá­sá­ban 2 évre fel­füg­gesz­tett - sza­bad­ság­vesz­tést sza­bott ki azzal a fér­fi­val szem­ben, aki 7 kutyá­ról nem gon­dos­ko­dott meg­fe­le­lő­en. A körül­mé­nyek az álla­tok pusz­tu­lá­sát is okoz­hat­ták volna. 

A vád­irat sze­rint a férfi a szo­mó­di prés­ház udva­rán 2021. feb­ru­ár 14. nap­ját meg­elő­ző­en, több hóna­pon keresz­tül 7 kutyát tar­tott elha­nya­golt álla­pot­ban, szűk élet­tér­be bezár­va, tör­me­lé­kek, sérü­lést okozó tár­gyak kör­nye­ze­té­ben. Az álla­tok tar­tá­sá­ra szol­gá­ló ólak nem véd­ték meg az ebe­ket a szél­ső­sé­ges kör­nye­ze­ti viszo­nyok­tól, nem volt lehe­tő­sé­gük meg­vé­de­ni magu­kat a szél, eső, hideg ellen. Az elkö­ve­tő nem gon­dos­ko­dott ele­gen­dő mennyi­sé­gű éle­lem­ről és ivó­víz­ről, a védő­ol­tá­sok­ról és a para­zi­ták elle­ni védekezésről.

A férfi maga­tar­tá­sa mind a 7 eb vonat­ko­zá­sá­ban alkal­mas volt mara­dan­dó egész­ség­ká­ro­so­dás vagy pusz­tu­lás oko­zá­sá­ra, ezen felül 4 kutyá­nak külö­nös szen­ve­dést is okozott.

A bün­te­tő­vég­zés jogerős.

A vád­eme­lés­ről a koráb­bi köz­le­mény itt olvas­ha­tó: https://ugyeszseg.hu/mind-a-het-kutyajat-elhanyagolta-egy-ferfi-a-komarom-esztergom-megyei-fougyeszseg-sajtokozlemenye/