Főoldal » Hírek » Felgyújtotta a templomot - fotókkal és rendőrségi videóval - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Gödöl­lői Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki egy temp­lo­mot gyúj­tott fel.

A vád­irat sze­rint 2021. már­ci­us 15-én, a kora eseti órák­ban az elkö­ve­tő min­den külö­nö­sebb ok nél­kül elha­tá­roz­ta, hogy tüzet fog gyúj­ta­ni. Ennek érde­ké­ben egy sport­tás­ká­ba pakolt ége­tett sze­szes italt, motor­ola­jat és fal­fes­té­ket, majd azzal elin­dult gödöl­lői ott­ho­ná­ból gyalogosan. 

Este nyolc óra körü­li idő­ben érke­zett meg egy gödöl­lői görög kato­li­kus temp­lom­hoz, majd annak ajta­ját betör­te és oda bement. A magá­val hozott sze­szes üve­get a pad­lón össze­tör­te, így annak tar­tal­ma szét­folyt. A motor­ola­jat pedig szét­lo­csol­ta a temp­lom hátsó pad­so­ra­in. Ezután a szeszt és az ola­jat is begyúj­tot­ta. Ennek végez­té­vel a padok között fel­ál­lí­tott egyik ikont fel­bo­rí­tot­ta és a fal­fes­ték­kel töl­tött vöd­röt a temp­lom szen­té­lye felé dobta. A vödör fel­dön­töt­te az ott elhe­lye­zett iko­nosz­tá­zi­on egy részét és a fes­ték a képek­re ráfröccsent. A férfi ezt köve­tő­en elhagy­ta a helyszínt.

A kelet­ke­zett tüzet idő­köz­ben a temp­lom­ba érke­ző plé­bá­no­sá­nak sike­rült elol­ta­nia, de így is közel más­fél­mil­lió forin­tos kár keletkezett. 

A gödöl­lői rend­őrök­nek pél­dás fel­de­rí­tő­mun­ká­val és gyor­sa­ság­gal alig egy hét­tel a cse­lek­mény után sike­rült elfog­ni­uk az elkövetőt.

Elle­ne a Gödöl­lői Járá­si Ügyész­ség temp­lom meg­ron­gá­lá­sá­val elkö­ve­tett ron­gá­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat.

A fotók a hely­szí­nen készül­tek, míg a rend­őr­sé­gi vide­ón férfi elfo­gá­sa látható: