Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » Fellebbez az ügyészség a ferencvárosi bántalmazás ügyében, hogy letartóztatásba kerüljenek a gyanúsítottak- a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A han­gos­ko­dó sér­tet­te­ket akar­ta erő­sza­ko­san eltá­vo­lít­tat­ni az étte­rem veze­tő­je a gyanú sze­rint, súlyos testi sér­tés lett az eset­ből. A bíró­ság eluta­sí­tot­ta az ügyé­szi indít­ványt, amely letar­tóz­ta­tás­ra irá­nyult, az ügyész­ség fel­leb­be­zett.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint két férfi 2020. augusz­tus 5-én a dél­utá­ni órák­ban, egy IX. kerü­le­ti étte­rem­ben szó­ra­koz­tak, ahol szó­vál­tás­ba keve­red­tek az étte­rem veze­tő­jé­vel. A két férfi elhagy­ta a hely­színt, azon­ban az esti órák­ban vissza­tért, és ismét szó­vál­tás ala­kult ki köz­tük, vala­mint az étte­rem veze­tő­je között. Az üze­mel­te­tő ekkor fel­hív­ta egy isme­rő­sét, hogy segít­sen ,,hely­re tenni” a két fér­fit, akik han­gos­kod­tak a szó­ra­ko­zó­he­lyen. Az isme­rős meg­je­lent egy másik fér­fi­val együtt, és tár­sá­val a két sér­tett­re támadt, aki­ket bán­tal­maz­tak. Az étte­rem veze­tő­je is az egyik sér­tett felé rúgott egy alka­lom­mal. Az egyik sér­tett a bán­tal­ma­zás hatá­sá­ra nyolc napon belül, a másik nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lést szen­ve­dett, azon­ban a táma­dás alkal­mas volt arra, hogy ő is súlyo­sabb sérü­lést szen­ved­jen.

A fen­ti­ek súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek, súlyos testi sér­tés bűn­tet­te kísér­le­té­nek, vala­mint cso­por­tos garáz­da­ság bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra lehet­nek alkal­ma­sak.

A nyo­mo­zó ható­ság elő­ter­jesz­té­se alap­ján a Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség indít­ványt tett a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sá­ra, figye­lem­mel arra, hogy meg­ala­po­zott­nak látta a bizo­nyí­tás csa­lárd befo­lyá­so­lá­sá­nak veszé­lyét.

A nyo­mo­zá­si bíró meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a gyanú meg­ala­po­zott, az étte­rem veze­tő­jé­nél azon­ban még tisz­táz­ni kell az elkö­ve­tői minő­sé­gét és azt, hogy ez milyen körű.

A bíró­ság nem osz­tot­ta az ügyész­ség állás­pont­ját abban a kér­dés­ben, hogy a bizo­nyí­tás veszély­ben van, ezért sza­bad­láb­ra helyez­te a gya­nú­sí­tot­ta­kat.

A dön­tés ellen az ügyész­ség fel­leb­be­zett a letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­se érde­ké­ben.