Főoldal » Hírek » Fellebbezés a felmentés ellen a különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatti ügyben - a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség, mint másod­fo­kú ügyész­ség, az első­fo­kú íté­let meg­vál­toz­ta­tá­sát, a vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek kimon­dá­sát és velük szem­ben súlyos bün­te­té­sek kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za abban az ügy­ben, amely­ben az első­fo­kú bíró­ság a vád­lot­ta­kat az elle­nük emelt vád alól felmentette.

A Szom­bat­he­lyi Tör­vény­szék a 2020. novem­ber 13-án meg­ho­zott íté­le­té­ben a három vád­lot­tat az elle­nük külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó bűn­szö­vet­ség­ben és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vád alól – bűn­cse­lek­mény hiá­nyá­ban – fel­men­tet­te, a jogi sze­méllyel szem­be­ni pénz­bír­ság kisza­bá­sá­ra irá­nyu­ló indít­ványt elutasította.

A nem jog­erős íté­let sze­rint a kettő gaz­da­sá­gi tár­sa­ság között a gép­jár­mű­vek adás­vé­te­lei a való­ság­ban meg­tör­tént gaz­da­sá­gi ese­mé­nyek, az ezek­ről kiál­lí­tott szám­lák (39 db) valós tar­tal­mú­ak vol­tak, ekként az álla­mi költ­ség­ve­tés nem szen­ve­dett el 104.780.000 Ft vagyo­ni hát­rányt ÁFA adónemben.

Az ügyész­ség sze­rint a vád­lot­tak fel­men­té­se téves, tipi­kus adó­csa­lá­si ügy­ben ati­pi­kus íté­let szü­le­tett, amely­hez a tény­ál­lás – másod­fo­kon helyes tény­be­li követ­kez­te­tés­sel kikü­szö­böl­he­tő – meg­ala­po­zat­lan­sá­ga és a tör­vény­szék által is elfo­ga­dott bizo­nyí­té­kok­nak a meg­szo­kot­tól elté­rő, a logi­ka sza­bá­lya­i­val merő­ben ellen­té­tes, élet­sze­rűt­len mér­le­ge­lé­se vezetett.

Az ügyész­ség sze­rint a kettő gaz­da­sá­gi tár­sa­ság közül a gép­jár­mű­vek eladó­ja­ként sze­rep­lő – sem­mi­lyen irat­anyag­gal nem ren­del­ke­ző, alkal­ma­zott nél­kü­li, az elkö­ve­té­si idő­szak­ban 200 euró­ért kül­föl­di állam­pol­gár nevé­re íra­tott, majd kény­szer­tör­lés alá került – gaz­da­sá­gi tár­sa­ság har­mad­ren­dű vád­lott ügy­ve­ze­tő­sé­ge mel­lett csu­pán egy „szám­la­gyár” volt, tény­le­ges gaz­da­sá­gi tevé­keny­sé­get nem vég­zett. A nevé­ben kiál­lí­tott szám­lák for­ma­i­lag és tar­tal­mi­lag is hami­sak, valót­la­nok vol­tak, azok alap­ján a gép­jár­mű­vek vevő­je­ként sze­rep­lő gaz­da­sá­gi tár­sa­ság másod­ren­dű vád­lott ügy­ve­ze­tő­sé­ge és első­ren­dű vád­lott segít­sé­ge mel­lett ÁFA-levonási jogot nem érvé­nye­sít­he­tett volna.

A másod­fo­kú ügyész­ség ezért az íté­let meg­vál­toz­ta­tá­sát, mind­há­rom vád­lott bűnös­nek kimon­dá­sát, velük szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés, mel­lék­bün­te­tés­ként köz­ügyek­től eltil­tás, kettő vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tés, kettő vád­lot­tal szem­ben gaz­da­sá­gi tár­sa­ság­ban veze­tői tiszt­ség­vi­se­lői tevé­keny­ség fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás kisza­bá­sát, a jogi sze­méllyel szem­ben pedig pénz­bír­ság kisza­bá­sát indítványozza.