Főoldal » Archív » Fellebbezett az ügyészség négy vádlott kapcsán a megvesztegetett tábornokok és főtisztek ügyében

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nya ered­mény­re veze­tett a másod­fo­kú kato­nai bün­te­tő­el­já­rás­ban, mert a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la Kato­nai Taná­csa a Hon­vé­del­mi Minisz­té­ri­um­ban 2002-től ún. kor­rup­ci­ós hálót szer­ve­ző, veze­tő beosz­tást betöl­tött, két volt tábor­no­kot három, illet­ve két év vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­re, vala­mint négy évi köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítélt. Egyi­kő­jük­kel szem­ben 27.763.000.-Ft, míg a másik­kal szem­ben 50.423.000.-Ft összeg­re vagyon­el­kob­zást is elrendelt.

 

A másod­fo­kú kato­nai tanács továb­bi egy volt tábor­no­kot és egy ezre­des rend­fo­ko­za­tú főtisz­tet vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re és lefo­ko­zás kato­nai bün­te­tés­re ítélt jog­erő­sen azzal, hogy a volt tábor­nok­tól 9.496.000.-Ft összeg­re, míg a volt ezre­des­től 3.000.000.-Ft összeg­re vagyon­el­kob­zást is elrendelt. 


A bíró­ság továb­bi három vád­lot­tat vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re, illet­ve lefo­ko­zás­ra ítélt, míg három volt főtiszt­tel szem­ben a kato­nai bün­te­tő­el­já­rást elévü­lés címén meg­szün­tet­te. A Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la Kato­nai Taná­csa egy nyug­ál­lo­má­nyú főtisz­tet az elle­ne emelt vád alól bizo­nyí­tott­ság hiá­nya miatt felmentett.

 

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a har­mad­fo­kú eljá­rás meg­nyíl­tára tekin­tet­tel a kato­nai bün­te­tő­el­já­rás elévü­lés miat­ti meg­szün­te­té­se és a fel­men­tő ren­del­ke­zés miatt a másod­fo­kú íté­let­tel szem­ben az érin­tett vád­lot­tak ter­hé­re fel­leb­be­zést jelen­tett be bűnös­sé­gük meg­ál­la­pí­tá­sa és bün­te­tés kisza­bá­sa érdekében.