Főoldal » Hírek » Fiatal lányokat molesztált egy férfi – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ren­csi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen sze­mé­rem­sér­tés vét­sé­ge miatt. Az elkö­ve­tő fia­tal lányo­kat szó­lí­tott le, egyi­kük vál­lát érin­tet­te meg, a másik comb­ját meg­si­mí­tot­ta, laká­su­kig követ­te őket, miköz­ben sze­xu­á­lis tar­tal­mú kije­len­té­se­ket tett.

A vád­irat sze­rint 2024. janu­ár ele­jén, dél­ben, az ittas vád­lott a sze­ren­csi vas­út­ál­lo­más terü­le­tén oda­ment két fia­tal­ko­rú lány­hoz, tola­ko­dó­an meg­érin­tet­te egyi­kük vál­lát, majd fel­aján­lot­ta, hogy ne fél­je­nek, ő lesz a test­őrük és meg­vé­di őket.

A fia­ta­lok eluta­sí­tot­ták, de a férfi követ­te őket, elé­jük állt, meg akar­ta fogni annak a lány­nak a kezét, aki­nek koráb­ban meg­érin­tet­te a vál­lát. Ekkor a másik fia­tal tovább indult, de a vád­lott utána sza­ladt és meg­si­mo­gat­ta a comb­ja külső részét, azon­ban a lány til­ta­koz­va fel­szó­lí­tot­ta, hogy hagy­ja abba. Barát­nő­je hoz­zá­juk futott és meg­ütöt­te a vád­lot­tat, a két sér­tett így sza­ba­dult meg tőle, viszont a haza­si­e­tő lányo­kat a férfi végig követ­te és több­ször sze­xu­á­lis tar­tal­mú kije­len­té­se­ket tett. Az egyik lány tele­fo­non hívta az édes­any­ját, ezt a vád­lott úgy akar­ta meg­aka­dá­lyoz­ni, hogy az alkar­ját meg­ra­gad­ta, de a fia­tal lábon rúgta, és besza­lad­tak a házukba.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben fog­ház bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott, egy­ide­jű­leg indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság vég­le­ges hatállyal tilt­sa el bár­mely olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­méllyel kerül­ne kapcsolatba.