Főoldal » Archív » Fiatalkorú lányokkal tartatta ki magát a felnőtt férfi

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség gyer­mek­pros­ti­tú­ció kihasz­ná­lá­sá­nak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy 45 éves kapos­vá­ri fér­fi­val szem­ben.

A vád­lott 2016-ban mun­ka­hellyel és jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­zett, a pros­ti­tú­ci­ót foly­ta­tó élet­tár­sa tar­tot­ta el.

2016. nya­rán a vád­lott és élet­tár­sa a kapos­vá­ri laká­suk­ba befo­gad­tak két 16 éves inté­ze­ti nevelt lányt. A fia­tal­ko­rú sér­tet­tek tud­ták, hogy a vád­lott élet­tár­sa pros­ti­tu­ált­ként tevé­keny­ke­dik, ezért ők is elha­tá­roz­ták, hogy így sze­rez­nek pénzt, azért, hogy lak­ha­tá­si költ­sé­ge­ik­hez hoz­zá­já­rul­ja­nak. A vád­lott a fia­tal lányok hir­de­té­sét egy inter­ne­tes oldal­ra fel­tet­te és mobil­te­le­font vásá­rolt nekik. Ezután a sér­tet­tek a vád­lott laká­sá­ban foly­tat­ták a pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get és – hason­ló­an a vád­lott élet­tár­sá­hoz – az abból befolyt tel­jes össze­get átad­ták a vád­lott­nak, amellyel egy­ma­ga ren­del­ke­zett.

Az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben az ügyész­ség vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta.