Főoldal » Hírek » Fiktív számlák 900 millióért – a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a költ­ség­ve­té­si csa­lás miatt indí­tott bün­te­tő­ügy­ben az első­fo­kú bíró­ság íté­le­te ellen súlyo­sí­tá­sért beje­len­tett ügyé­szi fel­leb­be­zést fenntartotta.

A műtrá­gya érté­ke­sí­tés­sel fog­lal­ko­zó vál­lal­ko­zó úgy kíván­ta a vevő­kö­rét  bőví­te­ni, hogy a kon­ku­ren­ci­á­nál olcsób­ban kínál­ta a ter­mé­két. Ezt úgy tudta elér­ni, hogy az érté­ke­sí­tés­be bevont három másik céget. A szlo­vák, hor­vát és len­gyel part­ne­rek­től ez a három cég vásá­rol­ta meg – név­leg – nettó áron a műtrá­gyát, melyet aztán a vál­lal­ko­zó gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gá­nak már áfá­val növelt áron adtak tovább, adó­fi­ze­té­si köte­le­zett­sé­ge­ik­nek viszont nem tet­tek ele­get. A vád­lott a három cég által kibo­csá­tott fik­tív szám­lák alap­ján jogo­su­lat­la­nul igé­nyel­te vissza az ÁFÁ-t, ezzel az álla­mi költ­ség­ve­tés­nek 2017-2019. évek­ben több, mint 900 mil­lió forint össze­gű vagyo­ni hát­rányt okozott.

A Kapos­vá­ri Tör­vény­szék az ügy négy vád­lott­ját költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, és 3 év 6 hónap – 7 év közöt­ti idő­tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­re, 300.000 – 1.200.000 forint pénz­bün­te­tés­re, 4 – 7 év gaz­dál­ko­dó szer­ve­zet veze­tői fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás­ra és 4 – 7 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

Az íté­let ellen az ügyész vala­mennyi vád­lott ter­hé­re súlyo­sí­tá­sért, a vád­lot­tak és védő­ik pedig fel­men­té­sért, eny­hí­té­sért fellebbeztek.