Főoldal » Hírek » Filmforgatásokon is vesztegettek meg közterület-felügyelőket - vádat emelt a Fővárosi Nyomozó Ügyészség - FOTÓKKAL - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A köz­te­rü­let fel­ügye­lők a vád sze­rint jog­ta­lan elő­nyért cse­ré­be szé­les kör­ben szeg­ték meg hiva­ta­li köte­les­sé­gü­ket; a vád sze­rin­ti kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mé­nyek több­nyi­re film­for­ga­tá­sok hely­szí­né­hez kap­cso­lód­tak, de egye­bek mel­lett étter­mek, dohány­bolt, rek­lám­cég jogo­su­lat­lan köz­te­rü­let hasz­ná­la­tát is biztosították.

A vád­irat sze­rint a vesz­te­ge­tő vád­lot­tak egyi­ke 2018. évben, egy szer­víz­cég ügy­ve­ze­tő­je­ként, film­for­ga­tá­sok­hoz szer­zett köz­te­rü­let­hasz­ná­la­ti enge­dé­lye­ket. A film­for­ga­tá­sok során azon­ban gyak­ran fel­me­rült, hogy a tény­le­ges for­ga­tás­ra, par­ko­lás­ra, terü­let­fog­la­lás­ra nem, vagy nem csak az elő­ze­te­sen enge­dé­lye­zett helye­ken került sor, azon­ban idő hiá­nyá­ban újabb enge­dély beszer­zé­sé­re ilyen­kor már nem volt mód.

Erre tekin­tet­tel a cég­ve­ze­tő vád­lott a vád sze­rint elő­ze­te­sen meg­egye­zett a két fővá­ro­si közterület-felügyelővel, hogy amennyi­ben egy adott film­for­ga­tá­son a terü­let­hasz­ná­la­ti enge­dély­ben sze­rep­lő­kön túl­ter­jesz­ked­nek, úgy jog­ta­lan elő­nyért cse­ré­be a közterület-felügyelő vád­lot­tak biz­to­sít­ják azt - szük­ség ese­tén más közterület-felügyelők befo­lyá­so­lá­sá­nak ígé­re­té­vel -, hogy ellen­őr­zés­re és bír­sá­go­lás­ra ne kerül­jön sor, a film­for­ga­tás zavar­ta­la­nul megtörténhessen.

Mind­er­ről a cég­ve­ze­tő vád­lott meg­bí­zói nem bír­tak tudomással.

A közterület-felügyelők a köte­les­ség­sze­gé­se­kért (vád sze­rint 15 eset­ben) alkal­man­ként jel­lem­ző­en 25.000 - 40.000 forint közöt­ti össze­get kértek.

A vád sze­rint a fen­ti­e­ken túl­me­nő­en, a két közterület-felügyelő ven­dég­lá­tó egy­sé­gek­nek, ren­dez­vény­szer­ve­ző­nek, rek­lám­cég pro­jekt­ve­ze­tő­jé­nek, dohány­bolt tulaj­do­no­sá­nak, és egy épí­té­si vál­lal­ko­zó­nak is biz­to­sí­tott enge­dély nél­kü­li köz­te­rü­let hasz­ná­la­tot; ők az ügy továb­bi vád­lott­jai. Az ügy­nek össze­sen 12 vád­lott­ja van.

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség az ügy­ben több mint 20 kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mény, vala­mint több rend­be­li hiva­ta­li vissza­élés miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Törvényszékre.

A nyo­mo­zó ügyész­ség a két közterület-felügyelővel, és azzal a cég­ve­ze­tő­vel szem­ben, aki őket a film­for­ga­tá­sok hely­szí­né­vel kap­cso­lat­ban több alka­lom­mal meg­vesz­te­get­te, vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. A többi vesz­te­ge­tő­vel szem­ben az ügyé­szi indít­vány fel­füg­gesz­tett börtönbüntetés.