Főoldal » Hírek » Fodrászatból akart lopni az alig egy hónapja elítélt férfi - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség lopás bűn­tet­té­nek kísér­le­te és aljas indok­ból elkö­ve­tett könnyű testi sér­tés bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban – őri­zet­be véte­le alatt - állí­tot­ta bíró­ság elé azt a kapos­vá­ri fér­fit, aki egy fod­rász sza­lon­ból kísé­relt meg érté­ke­ket lopni, és ami­kor tet­ten érték, erő­szak­kal hagy­ta el a helyszínt.

A vád sze­rint a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit leg­utóbb 2021 janu­ár­já­ban állí­tot­ta bíró­ság elé az ügyész­ség egy kapos­vá­ri üzlet­ben elkö­ve­tett lopás miatt, amit a bolt­ban fel­sze­relt biz­ton­sá­gi kame­ra rög­zí­tett. A vád­lot­tat a bíró­ság ekkor vég­re­haj­tan­dó fog­ház­bün­te­tés­re ítél­te, de az íté­let­hir­de­tés után - az ügyé­szi indít­vány elle­né­re - nem ren­del­te el a letartóztatását.

A fér­fit ez sem tar­tot­ta vissza attól, hogy 2021 feb­ru­ár­já­nak első nap­ja­i­ban besur­ran­jon egy Kapos­vár bel­vá­ro­sá­ban talál­ha­tó fod­rász sza­lon­ba, és onnan két mobil­te­le­font, és kész­pénzt pró­bál­jon meg kilop­ni egy női tás­ká­ból közel 150.000,-Ft érték­ben. Biz­ton­sá­gi kame­ra helyett azon­ban most az egyik ven­dég vette észre a vád­lott cse­lek­mé­nyét, akit a fod­rá­szat tulaj­do­no­sa vissza akart tar­ta­ni a rend­őrök kiérkezéséig.

A vád­lott ekkor azért, hogy a fele­lős­ség­re vonást elke­rül­je, a bejá­ra­ti ajtó­ban dula­kod­ni kez­dett a sér­tet­tel, aki­nek meg­kar­mol­ta a kéz­fe­jét, ille­tő­leg ráütött a könyö­ké­re is. A bán­tal­ma­zás miatt a sér­tett kény­te­len volt elen­ged­ni a bejá­ra­ti ajtót, így a vád­lott ki tudott mene­kül­ni a fod­rá­szat­ból, azon­ban a kapos­vá­ri rend­őrök rövid időn belül azo­no­sí­tot­ták és elfog­ták a férfit.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság a bíró­ság elé állí­tás kere­té­ben meg­tar­tott tár­gya­lá­son a vád­lot­tat az ügyé­szi vád­dal egye­ző­en mond­ta ki bűnös­nek, és őt hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként 1 év 2 hónap vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re, vala­mint 2 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, majd az ügyész indít­vá­nyá­ra elren­del­te a letar­tóz­ta­tá­sát is.

A vád­lott koráb­bi bűn­cse­lek­mé­nyé­vel kap­cso­la­tos saj­tó­köz­le­mény a követ­ke­ző lin­ken érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/ovatlan-volt-a-tolvaj-nem-szamolt-a-kameraval-videoval-a-somogy-megyei-fougyeszseg-sajtokozlemenye/