Főoldal » Hírek » Központi Nyomozó Főügyészség » Fogvatartottat bántalmaztak az őrök egy büntetés-végrehajtási intézetben – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los eljá­rás­ban cso­por­to­san elkö­ve­tett bán­tal­ma­zás és élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta négy büntetés-végrehajtási dol­go­zó letar­tóz­ta­tá­sát, akik meg­ütöt­tek egy fogvatartottat.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint 2023. szep­tem­ber 25-én, reg­gel, vagyon elle­ni erő­sza­kos bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se miatt egy kelet-magyarországi büntetés-végrehajtási inté­zet­ben sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töltő közép­ko­rú fog­va­tar­tott az inté­ze­ti sza­bá­lyo­kat a figyel­mez­te­té­sek elle­né­re ismé­tel­ten meg­szeg­te. Mind­ezt ész­lel­te a fel­ügye­let, és két büntetés-végrehajtási dol­go­zó a fog­va­tar­tot­tal szem­ben testi kény­szert és bilin­cset alkalmazott.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint ezt köve­tő­en a fel­ügye­lők – akik­hez később még két tár­suk csat­la­ko­zott – túl­lép­ték a jog­sze­rű intéz­ke­dés kere­te­it és több­ször meg­ütöt­ték a férfit.

A sér­tet­tet a men­tő­szol­gá­lat esz­mé­let­le­nül, élet­ve­szé­lyes álla­pot­ban szál­lí­tot­ta kórházba.

A nyo­mo­zó ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény­ről tör­té­nő tudo­más­szer­zést köve­tő­en hala­dék­ta­la­nul meg­kezd­te az eljá­rá­si cse­lek­mé­nyek elvég­zé­sét, tanú­ként hall­gat­ta ki – töb­bek között – a sér­tet­tet, és elren­del­te az elkö­ve­tők őrizetét.

A gya­nú­sí­tott­ként kihall­ga­tott büntetés-végrehajtási dol­go­zók tagad­ták a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét, amely – a bűn­hal­ma­zat­ra tekin­tet­tel – akár 12 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel is büntethető.

A nyo­mo­zó ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta vala­mennyi gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát, a kény­szer­in­téz­ke­dés tár­gyá­ban a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szék Kato­nai Taná­csá­nak nyo­mo­zá­si bírá­ja ma dönt.