Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Fogyasztói hiteleket érintő újabb sikeres ügyészségi perlés

Az ügyész­ség fogyasz­tói köl­csö­nök álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­te­le­it érin­tő­en ered­mé­nye­sen perelt, amely alap­ján a bíró­ság jog­erő­sen meg­ál­la­pí­tot­ta az aláb­bi kikö­té­sek tisztességtelenségét:

A fogyasz­tói köl­csönt nyúj­tó fiók­te­lep üzlet­sza­bály­za­tá­nak pos­tai úton – nem tér­ti­ve­vénnyel – fel­adott kül­de­mé­nyek­re meg­ha­tá­ro­zott kéz­be­sí­té­si vélel­me azért tisz­tes­ség­te­len, mert az a bizo­nyí­tá­si ter­het a fogyasz­tó hát­rá­nyá­ra for­dít­ja meg, így azt neki kell iga­zol­nia, hogy a pos­tai érte­sí­tés hozzá nem érke­zett meg.

Az átuta­lás útján fize­tett tör­lesz­tő­rész­let után díj fel­szá­mí­tá­sa azért tisz­tes­ség­te­len, mert az sem­mi­lyen szol­gál­ta­tást nem ellen­té­te­lez, és nincs olyan ügy­vi­te­li költ­ség, ami ezzel kap­cso­la­to­san tény­le­ge­sen fel­me­rül, ezért az egy­ol­da­lú és indo­ko­lat­lan előny a hitelezőnél.

Az elő­tör­lesz­té­si díjra vonat­ko­zó szer­ző­dé­si ren­del­ke­zé­sek érvény­te­le­nek, mivel a fogyasz­tó­nak nyúj­tott hitel­ről szóló tör­vény csak a rög­zí­tett hitel­ka­mat ese­té­re teszi lehe­tő­vé az elő­tör­lesz­té­si díj fel­szá­mí­tá­sát. Ebben a kör­ben tisz­tes­ség­te­len, hogy a köl­csönt nyúj­tó egy­ol­da­lú­an jogo­sult arról dön­te­ni, hogy a fogyasz­tó több­let befi­ze­té­sét hogyan szá­mol­ja el, és azt nem a fogyasz­tó­ra ked­ve­zőbb elő­tör­lesz­tés­nek, hanem ún. elő­re­tel­je­sí­tés­nek tekinti.

Az adós halá­la ese­té­re biz­to­sí­tott fel­mon­dá­si lehe­tő­ség, vala­mint a Szent­end­rei Járás­bí­ró­ság ille­té­kes­sé­gé­nek kikö­té­se azért tisz­tes­ség­te­len, mert a jóhi­sze­mű­ség és a tisz­tes­ség köve­tel­mé­nyé­nek meg­sér­té­sé­vel egy­ol­da­lú és indo­ko­lat­lan előnyt biz­to­sít a fogyasz­tó­val szer­ző­dést kötő hite­le­ző részére.