Főoldal » Hírek » Fogyatékkal élő személyt akart kirabolni – a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sop­ro­ni Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tá­sát egy fia­tal fér­fi­nak, aki egy fogya­ték­kal élő sze­mélyt bán­tal­ma­zott azért, hogy érté­ke­it elvegye.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az ittas álla­pot­ban lévő, 22 éves elkö­ve­tő idén feb­ru­ár­ban, reg­gel, Sop­ron­ban az utcán oda­lé­pett a szem­mel lát­ha­tó­an fogya­ték­kal élő sér­tett­hez. A sér­tet­tet fel­szó­lí­tot­ta, hogy adja oda azt, ami nála van, más­kü­lön­ben meg­üti és elve­szi tőle. A férfi a folya­ma­to­san til­ta­ko­zó sér­tet­tet ezt köve­tő­en ököl­lel, nagy erő­vel úgy meg­ütöt­te, hogy a föld­re esett. A fér­fit ezután egy har­ma­dik sze­mély húzta el a bán­tal­ma­zott­ról, aki az útról fel­kel­ve az utca túl­ol­da­lá­ra menekült.

A nyo­mo­zó ható­ság a fér­fit a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra fogya­té­kos­sá­gá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel gya­nú­sí­tot­ta meg, mely bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le 5 évtől 15 évig ter­je­dő szabadságvesztés.

A férfi tavaly ősszel sza­ba­dult szin­tén rab­lás, ille­tő­leg más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt kisza­bott két és fél éves sza­bad­ság­vesz­té­sé­ből, így cse­lek­mé­nyét külö­nös vissza­eső­ként való­sí­tot­ta meg. Mun­ka­vi­szonnyal, jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­zik, elle­ne sza­ba­du­lá­sa óta több eljá­rás is indult.

A szö­kés, elrej­tő­zés, továb­bá a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re tekin­tet­tel a bíró­ság az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra elren­del­te a férfi letartóztatását.