Főoldal » Archív » Fotóval, majd súlyos fenyegetéssel zsarolták a kiskorú sértettet - vádemelés

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt három fia­tal­ko­rú elkö­ve­tő­vel szem­ben, akik a vád sze­rint 2015 októ­be­re és decem­be­re között zsa­ro­lás­sal, több mint 250.000 forint összeg­ben kész­pénzt és egyéb érté­ke­ket sze­rez­tek meg a kis­ko­rú sértettől.

A vád­irat lénye­ge sze­rint az első és a másod­ren­dű vád­lot­tak - az akkor 16, illet­ve 17 éves fiúk - 2015. októ­ber ele­jén talál­ko­zó­ra hív­ták a 16 éves sér­tet­tet abból a cél­ból, hogy tőle zsa­ro­lás­sal érté­ke­ket sze­rez­nek meg. A talál­ko­zón közöl­ték a kis­ko­rú­val, hogy van egy képük róla, ame­lyen dohány­zik, és ha nem fizet nekik, akkor a képet elkül­dik a családjának.

Miu­tán a fiú nem enge­dett ennek a zsa­ro­lás­nak, a vád­lot­tak egyi­ke már emelt han­gon és fenye­ge­tő­en közöl­te vele, hogy bár­mi­re képes, utal­va arra hogy a sér­tett báty­já­nak is baja eshet. A sér­tett­ben ez az agresszív fenye­ge­tés már komoly félel­met kel­tett, ezért az akkor nála lévő 5.000 forint­ját átad­ta a vádlottaknak.

A vád­lot­tak pár nap­pal később az egyik közös­sé­gi olda­lon keres­ték meg a sér­tet­tet azzal, hogy ha nem ad nekik több pénzt, akkor a koráb­bi fenye­ge­té­se­i­ket bevált­ják. A sér­tett a fenye­ge­tés hatá­sa alatt ezután több külön­bö­ző alka­lom­mal adott át a vád­lot­tak­nak kész­pénzt, illet­ve műsza­ki cik­ke­ket össze­sen mint­egy 150.000 forint értékben.

Ezt köve­tő­en a vád­lot­tak egy közös­sé­gi olda­lon lét­re­ho­zott fik­tív pro­fil­lal vet­ték fel a kap­cso­la­tot a sér­tet­tel, és annak nevé­ben elhi­tet­ték vele, hogy ő isme­ri a zsa­ro­ló­it és el tudja intéz­ni - pén­zért cse­ré­be - hogy ne fenye­ges­sék őt tovább. A sér­tett a vád­lot­tak­tól való félel­mé­ben ebbe bele­egye­zett. A pén­zért a vád­lot­tak - az akkor 14 éves - har­ma­dik tár­su­kat küld­ték, mert őt a sér­tett nem ismer­te. A kis­ko­rú külön­bö­ző alkal­mak­kor össze­sen 90.000 Ft-ot adott át a talál­ko­zón meg­je­lent - és a fiú zsa­ro­lá­sá­ról egyéb­ként tudo­más­sal bíró -har­mad­ren­dű vád­lott­nak azzal a tudat­tal, hogy ez a sze­mély meg­vé­di őt a zsarolóitól.

Az utol­só pénz átadás­nál azon­ban már jelen vol­tak a nyo­mo­zó ható­ság tag­jai, akik a vád­lot­ta­kat elfogták.

A kerü­le­ti ügyész­ség a fia­tal­ko­rú elkö­ve­tő­ket zsa­ro­lás bűn­tet­té­vel - az első- és másod­ren­dű vád­lot­ta­kat annak minő­sí­tett ese­té­vel (súlyos fenye­ge­tés­sel elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­té­vel) - vádol­ja, és velük szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vádiratban.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség fel­hív­ja a szü­lők figyel­mét, hogy foko­zot­tan kísér­jék figye­lem­mel kis­ko­rú gyer­me­ke­ik közös­sé­gi olda­la­kon való jelenlétét.