Főoldal » Hírek » Gépkarabélyokkal megrakodva próbált átlépni a határon - NAV videóval - a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak az albán fér­fi­nak, aki húsz műkö­dő­ké­pes gép­fegy­vert és több mint két tucat hoz­zá­juk tar­to­zó tárat akart becsem­pész­ni Magyar­or­szág­ra ked­den reg­gel.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott 2023. már­ci­us 21-én, 8 óra előtt egy sze­mély­au­tó sofőr­je­ként jelent­ke­zett belé­pés­re a rösz­kei autópálya-határátkelőhelyen Szer­bi­á­ból. Az eljá­ró vám-és pénz­ügy­őr kér­dé­sé­re tagad­ta, hogy nála bejelentés- vagy enge­dély­kö­te­les vám­áru volna, ugyan­ak­kor az ezt köve­tő­en elvég­zett vizs­gá­lat során a vám­hi­va­tal mun­ka­tár­sai meg­ta­lál­ták a jármű karosszé­ri­á­já­ban elrejt­ve szál­lí­tott gép­pus­ká­kat és fegy­ver­tá­ra­kat. 

A lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a járá­si ügyész­ség a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát a szökés-elrejtőzés veszé­lye, vala­mint a bün­te­tő­el­já­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta.

A gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en elren­del­te. A bíró­ság vég­zé­sét az ügyész­ség tudo­má­sul vette, míg az ellen a véde­lem fel­leb­be­zést jelen­tett be, sza­bad­láb­ra helye­zés érde­ké­ben.

Az eset­tel össze­füg­gés­ben a Nem­ze­ti Adó-és Vám­hi­va­tal által közölt vide­ó­fel­vé­tel az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=525893883063700