Főoldal » Hírek » Gumibottal verte meg élettársát –vádemelés kapcsolati erőszak miatt - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség a kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te és zak­la­tás bűn­tet­te miatt indult ügy­ben vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta élet­tár­sát, egy alka­lom­mal gumi­bot­tal ütle­gel­te, egy alka­lom­mal azért törte el a kezét, mert nem volt elé­ge­dett a vacso­rá­val, egy alka­lom­mal azért verte meg, mert nem volt ott­hon elég alkohol. 

 A vád­irat sze­rint a férfi ittas álla­pot­ban rend­sze­re­sen vesze­ke­dett élet­tár­sá­val és szi­dal­maz­ta őt, illet­ve azzal fenye­get­te, hogy elvág­ja a tor­kát. A férfi 2018-ban négy­szer bán­tal­maz­ta élet­tár­sát, akit  szep­tem­ber 1-jén toko­di ott­ho­nuk­ban gumi­bot­tal vert meg, majd a föld­re zuhant nőt meg is rug­dos­ta. Az elkö­ve­tő 2018. októ­ber 7-én nem volt elé­ge­dett a vacso­rá­val, ezért a nőt az ágyra szo­rí­tot­ta, és az ujja­it fesze­get­te, továb­bá azzal fenye­get­te meg, hogy elvág­ja a nya­kát, ha fel­je­len­tést tesz. A sér­tett­nek ekkor bal kéz­csont töré­se kelet­ke­zett. A férfi 2018. októ­ber 25-én azért vesze­ke­dett élet­tár­sá­val, mert mire haza­ért, nem volt ott­hon elég alko­hol. Ekkor a férfi fel­po­foz­ta a nőt, aki félel­mé­ben a kony­ha­asz­tal alá bújt. Később a férfi egy ajtó­la­pot csa­pott rá a sér­tett­re, aki az udvar­ra is követ­te a fér­fit, hogy kibé­kít­se, azon­ban a férfi egy hal­ki­eme­lő háló nye­lé­vel fejbe verte.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a fér­fit bör­tön­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélje.