Főoldal » Hírek » Zebrán ütötték el a futónőt – videóval – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt vád­ira­tot nyúj­tott be a Sátor­al­ja­új­he­lyi Járásbíróságon.

2022. júni­us 29-én reg­gel egy szol­gá­la­ton kívü­li hiva­tá­sos állo­má­nyú rend­vé­del­mi dol­go­zó autó­val köz­le­ke­dett egy Borsod-Abaúj-Zemplén vár­me­gyei városban.

A vád­lott egy keresz­te­ző­dés­hez érke­zett, ahol jobb­ra akart kanya­rod­ni. Ugyan­eh­hez az útke­resz­te­ző­dés­hez a vád­lot­tól jobb­ra lévő jár­dán futva köze­lí­tett a sér­tett, aki egye­ne­sen kívánt átha­lad­ni a zeb­rán. A for­gal­mat lámpa irá­nyít­ja, ami mind­ket­tő­jük­nek zöl­det muta­tott, így a beka­nya­ro­dó vád­lott­nak elsőbb­sé­get kel­lett volna adnia az átha­la­dó gyalogosoknak.

A sér­tett meg­kezd­te futva az átha­la­dást a zebra szé­lén, miköz­ben kike­rült egy vele szem­ből érke­ző, kerék­pár­ját toló gyalogost.

A vád­lott látta, hogy a zeb­rán átha­lad a kerék­pár­ját toló gya­lo­gos, azon­ban nem állt meg, hanem jár­mű­vét úgy kor­má­nyoz­ta, hogy köz­vet­le­nül a gya­lo­gos mögött el tud­jon menni. Eköz­ben a vád­lott figyel­met­len­sé­ge miatt nem ész­lel­te a sér­tet­tet, aki az ütkö­zé­sig a zeb­rán már több, mint 5 métert meg­tett és kanya­ro­dás köz­ben őt a gép­ko­csi ele­jé­vel elütötte. 

A bal­eset követ­kez­té­ben a sér­tett csont­tö­ré­sek­kel járó, mara­dan­dó fogya­té­kos­ság hát­ra­ha­gyá­sá­val gyó­gyu­ló súlyos sérü­lé­se­ket szenvedett.

A köz­le­ke­dés veszé­lyes üzem, egy pil­la­nat­nyi figyel­met­len­ség is nagyon súlyos követ­kez­mé­nyek­kel jár­hat! Az elsőbb­ség­adás­ra köte­le­zet­tek fele­lős­sé­ge, hogy ész­re­ve­gyék az elsőbb­ség­re jogo­sul­ta­kat és nekik az elsőbb­sé­get tény­le­ge­sen meg is adják. 

A zeb­rán átha­la­dó gya­lo­gos­nak a jár­mű­vek­kel szem­ben elsőbb­sé­ge van. Ugyan­csak elsőbb­sé­ge van – zebra hiá­nyá­ban is – az útke­resz­te­ző­dés­nél átha­la­dó gya­lo­gos­nak azok­kal a jár­mű­vek­kel szem­ben, ame­lyek arra az útra kanya­rod­nak be, ame­lyen a gya­lo­gos áthalad. 

A kije­lölt gya­lo­gos­át­ke­lő­he­lye­ket kiemel­ten védi a KRESZ, azo­kat a jár­mű­ve­ze­tők­nek csak foko­zott óva­tos­ság­gal és olyan sebes­ség­gel sza­bad meg­kö­ze­lí­te­ni­ük, hogy szük­ség ese­tén meg­ál­lás­sal is biz­to­sí­ta­ni tud­ják az átha­la­dó gya­lo­go­sok fel­tét­len elsőbbségét.