Főoldal » Hírek » Gyanúsított a rendvédelmi dolgozó, aki bántalmazta élettársát – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség garáz­da­ság és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt ren­delt el nyo­mo­zást egy egyen­ru­hás ellen.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint egy rend­vé­del­mi dol­go­zó 2022 augusz­tu­sá­ban egy Borsod-Abaúj-Zemplén vár­me­gyei tele­pü­lés pin­ce­so­rán együtt szó­ra­ko­zott élet­tár­sá­val és szüleivel.

Haj­nal­ban az egyen­ru­hás és az édes­ap­ja átmen­tek egy szó­ra­ko­zó­hely­re, ahová rövid idő eltel­té­vel a két nő is követ­te őket, akik figyel­mez­tet­ték a biz­ton­sá­gi sze­mély­ze­tet, hogy onnan a két férfi koráb­ban kitiltották.

Miu­tán a biz­ton­sá­gi sze­mély­zet távo­zás­ra szó­lí­tot­ta fel a fér­fi­a­kat, mind a négyen elhagy­ták a boro­zót és a közel­ben par­ko­ló gép­ko­csi­juk­hoz men­tek haza­u­ta­zá­si céllal.

A szó­ra­ko­zó­he­lyen tör­tén­tek miatt a rend­vé­del­mi dol­go­zó – elő­ze­tes szó­vál­tást köve­tő­en – trá­gár sza­vak­kal szi­dal­maz­ta élet­tár­sát, aki erre közöl­te, hogy nem megy haza a fér­fi­val és vissza­in­dult a boro­zó felé.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint ettől az ittas álla­pot­ban lévő egyen­ru­hás fel­dü­hö­dött, a fia­tal nő után futott, majd ami­kor utol­ér­te, neki­fu­tás­ból nagy erő­vel a tar­kó­ján meg­ütöt­te, a hajá­nál meg­ra­gad­va a föld­re rán­tot­ta, majd a föl­dön fekvő sér­tet­tet tovább bántalmazta.

A férfi amel­lett, hogy cse­lek­mé­nyé­vel  könnyű testi sér­tést köve­tett el, olyan kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos maga­tar­tást is tanú­sí­tott, amely alkal­mas volt arra, hogy mások­ban meg­bot­rán­ko­zást vagy ria­dal­mat kelt­sen, így maga­tar­tá­sa egy­ide­jű­leg garáz­da­ság bűn­cse­lek­mé­nye­ként is értékelendő.

A nyo­mo­zó ügyész­sé­gen gya­nú­sí­tott­ként kihall­ga­tott férfi beis­mer­te a bűn­cse­lek­mé­nyek elkövetését.