Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Gyanúsítottként hallgatta ki a nyomozó ügyészség a rendőrökre támadó és menekülésekor az utasait veszélyeztető külföldi embercsempészt - fotókkal - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség köz­úti veszé­lyez­te­tés és hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te, vala­mint könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt nyo­moz azzal a palesz­tin fér­fi­val szem­ben, aki a rend­őrök­re támadt.

Egy palesz­tin férfi 2022. októ­ber 24-én, 22 óra­kor az M5 autó­pá­lyán Buda­pest irá­nyá­ba köz­le­ke­dett egy német ható­sá­gi jel­zé­sű kis­busszal, amely­ben 26 kül­föl­di, hazánk­ban ille­gá­li­san tar­tóz­ko­dó sze­mélyt szállított.

A rend­őrök bűn­cse­lek­mény gya­nú­ja miatt intéz­ked­ni akar­tak a fér­fi­val és uta­sa­i­val szem­ben, a kis­busz veze­tő­je azon­ban figyel­men kívül hagy­ta a meg­ál­lás­ra uta­sí­tó jel­zé­se­ket. A kül­föl­di férfi leg­alább 30 kilo­mé­te­ren keresz­tül tör­té­nő mene­kü­lé­se során a köz­le­ke­dés más részt­ve­vő­jé­nek, vala­mint uta­sa­i­nak éle­tét is köz­vet­le­nül veszé­lyez­tet­te, ami­kor áttért a szem­be­jö­vő sávba és az onnan érke­ző kami­on elől csak két-három méter távol­ság­ra tért vissza a saját sáv­já­ba. A jármű Mag­ló­don ráhaj­tott egy föld­út­ra, ahol hamar elakadt a szán­tás­ban, majd a férfi kiugor­va mene­kül­ni pró­bált. A férfi a rend­őrök meg­ál­lás­ra vonat­ko­zó magyar és angol nyel­vű rend­őri fel­szó­lí­tá­sa­i­nak tovább­ra sem tett eleget.

Az egyik rend­őr utol­ér­te a fér­fit, és testi kény­szert alkal­ma­zott vele szem­ben, aki ennek során egy gáz­ri­asz­tó pisz­toly­ból leadott egy lövést a tőle egy méter távol­ság­ra lévő rend­őr fel­ső­tes­te felé, aki a moz­du­la­tot hárí­ta­ni pró­bál­ta, de a fülén így is vérző, nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést szenvedett.

Az idő­köz­ben a hely­szín­re érke­ző másik rend­őr elvet­te az elkö­ve­tő­től a fegy­vert, aki ekkor paprikaspray-vel fújta le a hiva­ta­los sze­mélyt. Végül meg­bi­lin­csel­ték a fér­fit, aki­nél ezután a ruhá­za­tá­nak átvizs­gá­lá­sa során egy meg­kö­ze­lí­tő­leg 10 cen­ti­mé­ter pen­ge­hosszú­sá­gú bics­kát találtak.

A nyo­mo­zó ügyész­ség gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a 23 éves fér­fit, aki nem ismer­te el  a bűn­cse­lek­mény elkövetését.

Az elkö­ve­tő ellen több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság foly­tat nyo­mo­zást, amely ügy­ben elren­del­ték letartóztatását.

 A pap­ri­ka­spray­ről a szem­lén készül­tek a fotók.