Főoldal » Hírek » Pest Vármegyei Főügyészség » Gyerekekkel akart szexuális kapcsolatot létesíteni – a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mono­ri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki kis­ko­rú sze­mé­lyek­kel ismer­ke­dett az inter­ne­ten és egyi­kük­kel sze­xu­á­lis cse­lek­ményt is vég­zett.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő több nép­sze­rű inter­ne­tes cse­ve­gő prog­ra­mot hasz­nál­va pró­bált ismer­ked­ni gyer­mek­ko­rú lányok­kal.

2021 októ­be­ré­ben az egyik közös­sé­gi olda­lon ismer­ke­dett meg az akkor még csak 9 éves sér­tett lánnyal, aki­vel azután cse­veg­ni kezd­tek. A beszél­ge­té­sek során a sér­tett beszá­molt az élet­ko­rá­ról. Az elkö­ve­tő rávet­te a sér­tet­tet, hogy küld­jön magá­ról fedet­len nemi szer­vét ábrá­zo­ló képe­ket, majd sike­rült ráven­nie egy sze­mé­lyes talál­ko­zó­ra is.

A talál­ko­zó­ra a Mono­ri járás egyik tele­pü­lé­sén - a sér­tett lak­he­lyén - került sor, mely­nek során az elkö­ve­tő a kis­lányt elcsal­ta egy fél­re­e­ső terü­let­re. Ott azután ruhá­ját lehúz­va sze­xu­á­lis cse­lek­ményt kez­de­mé­nye­zett vele. A sér­tett köz­ben jelez­te, hogy meg­gon­dol­ta magát, így az elkö­ve­tő fél­be­hagy­ta a cse­lek­ményt és vissza­vit­te a kis­lányt oda, ahol talál­koz­tak.

Egy másik áldo­za­tát 2022 ápri­li­sá­ban hálóz­ta be a férfi. Szin­tén sike­rült ráven­nie egy 14 élet­évét még be nem töl­tött kis­lányt inter­ne­tes cse­ve­gő­fe­lü­le­ten arra, hogy magá­ról több, sze­xu­a­li­tást nyíl­tan ábrá­zo­ló képet küld­jön magá­ról. A képek után őt is sze­mé­lyes talál­ko­zó­ra hívta, de erre a kis­lány nem­mel vála­szolt és meg­sza­kí­tot­ta a kap­cso­la­tot.

A nyo­mo­zás során a fér­fi­tól több száz sze­xu­á­lis tar­tal­mú, köz­tük gyer­mek­por­nog­ráf­nak minő­sü­lő fel­vé­telt fog­lal­tak le.

Mono­ri Járá­si Ügyész­ség az ügy­ben minő­sí­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te és gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te miatt emelt vádat a férfi ellen.