Főoldal » Hírek » Gyermekpornográfia 66.000 felvétellel - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A férfi elekt­ro­ni­kai esz­kö­ze­in 66.674 db gyer­mek­por­nog­ráf fel­vé­telt, videó- és kép­fájlt fog­lalt le a hatóság.

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­nak tény­ál­lá­sa sze­rint a férfi által bir­to­kolt fel­vé­te­le­ken több­sé­gé­ben 12 év alat­ti, jel­lem­ző­en négy és nyolc év közöt­ti gyer­me­kek lát­ha­tók sze­xu­á­lis cse­lek­mény vég­zé­se köz­ben, ille­tő­leg a gyer­me­kek nemi­sé­gét súlyo­san sértő nyílt­ság­gal ábrá­zol­va. Volt olyan fel­vé­tel is, melyen a sze­xu­á­lis tevé­keny­ség­gel érin­tett gyer­mek kora körül­be­lül egy év.

A vád­lott a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét elismerte.

Az ügyész­ség a vád­lot­tat gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­té­vel vádol­ja és a vád­irat­ban az álta­lá­nos eljá­rás lefoly­ta­tá­sát, vagy­is tár­gya­lás meg­tar­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a bün­te­tő­jo­gi célok eléré­se érdekében.

A nyo­mo­zást a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda ren­del­te el, a Győri Rend­őr­ka­pi­tány­ság mun­ka­tár­sai foly­tat­ták le, érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fog hozni az ügyben.