Főoldal » Archív » Gyorsított eljárásban állította bíróság elé az ügyészség a Margitszigeten elfogott rablót

A 23 éves férfi pár nap­pal ezelőtt a 4-es vil­la­mo­son egy tele­fo­no­lá­ló nő kezé­ből kikap­ta a mobil­te­le­fon­ját, majd a tele­font vissza­sze­rez­ni pró­bá­ló nőt a föld­re lökte. A mene­kü­lő rab­lót végül a Mar­git­szi­ge­ten futó három férfi érte utol, majd a rend­őrök kiér­ke­zé­sé­ig őt vissza­tar­tot­ták. A fér­fit a bíró­ság az ügyé­szi indít­vány alap­ján vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te. 

A tény­ál­lás sze­rint a vád­lott 2017. szep­tem­ber 21-én reg­gel a 4-es számú vil­la­mo­son uta­zott a budai oldal­ról Pest irá­nyá­ba. Eköz­ben fel­fi­gyelt a szin­tén a vil­la­mo­son utazó sér­tett­re, aki a mobil­te­le­fon­ján éppen telefonált.

Ami­kor a vil­la­mos a Mar­git híd meg­ál­ló­nál meg­állt, a vád­lott egy hir­te­len moz­du­lat­tal kikap­ta a nő kezé­ből a mobil­te­le­font, majd leug­rott a vil­la­mos­ról és futás­nak eredt. A sér­tett az elkö­ve­tő után futott és a vil­la­mos peron­ján utol is érte őt, majd hátul­ról ráfo­gott a férfi puló­ve­ré­re azért, hogy a tele­fon­ját vissza­sze­rez­ze. Ekkor a vád­lott szem­be­for­dult a sér­tet­tel, és két kéz­zel meg­lök­te őt, ami­nek követ­kez­té­ben  a nő a föld­re esett.

A férfi ezután a Mar­git­szi­get­re futott, ahova azon­ban a sér­tett tovább­ra is követ­te őt, és az ott futó fér­fi­ak­tól kért segít­sé­get a rabló meg­ál­lí­tá­sá­hoz. A sér­tett­nek segí­tő három  férfi végül utol­ér­te a vád­lot­tat, akit ezután a rend­őrök kiér­ke­zé­sé­ig visszatartottak.

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség - a Buda­pes­ti XIII. kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­ság által tel­je­sí­tett nyo­mo­zás ered­mé­nye­ként - a fér­fit rab­lás bűn­tet­te miatt már más­nap gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állította.

A tár­gya­lá­son lefoly­ta­tott bizo­nyí­tá­si eljá­rás alap­ján a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság vád­dal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg a vád­lott bűnös­sé­gét és ezért őt 3 év 1 hónap vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te. Az íté­let jogerős.