Főoldal » Hírek » Gyorsított eljárásban bíróság előtt egy idős nőt kirabló férfi - A Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban az őri­zet 72 órája alatt bíró­ság elé állít­ja azt a fér­fit, aki hét­főn dél­után vette el erő­szak­kal egy idős nő tás­ká­ját.

A vád­irat sze­rint a sér­tett hétfő dél­után 4 óra körül távo­zott az egyik megye­be­li kis­vá­ros élel­mi­szer­bolt­já­ból. A vád­lott látta, hogy a sér­tett a tás­ká­ját a kerék­pár­ja kosa­rá­ba teszi, ezért elha­tá­roz­ta, hogy bicik­li­vel köve­ti az idős nőt. Ami­kor a vád­lott a kerék­pá­ro­zó sér­tett mellé ért, menet köz­ben meg­pró­bál­ta kiemel­ni a tás­kát a bicik­li kosa­rá­ból. A sér­tett ezt ész­lel­ve a tás­ká­ra ráfo­gott, hogy a lopást meg­aka­dá­lyoz­za, mely­re rea­gál­va a vád­lott a táska fülét erő­sen meg­rán­tot­ta. A rán­tás követ­kez­té­ben a sér­tett a kerék­pár­já­val elesett, a vád­lott pedig a tás­ká­val együtt a hely­szín­ről elte­kert.

A vád­lott által eltu­laj­do­ní­tott tás­ká­ban mint­egy 17.000 Ft kész­pénz és a sér­tett okira­tai vol­tak. A férfi miu­tán a laká­sá­ra ért, a tás­kát átku­tat­ta, majd a sér­tett sze­mé­lyi iga­zol­vá­nyát és egyéb okira­ta­it a tás­ká­val együtt eléget­te.

A nyo­mo­zás során mint­egy 15.000 Ft-ot a rend­őr­ség lefog­lalt, így a kár egy része meg­té­rült.

A járá­si ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re, vagy elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és köz­ok­irat­tal vissza­élés vét­sé­ge miatt állít­ja az őri­zet 72 órá­ján belül a bíró­ság elé a vád­lot­tat.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járás­bí­ró­ság a mai napon dönt.