Főoldal » Hírek » Gyújtogatással fenyegetőzött a szomszéd, majd meg is valósította - fotóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség nagyobb kárt okozó ron­gá­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a sió­fo­ki fér­fi­val szem­ben, aki elő­ször házá­nak fel­gyúj­tá­sá­val fenye­get­te meg szom­széd­ját, végül a sér­tett udva­rán tárolt falé­ce­ket gyúj­tot­ta meg.

A vád sze­rint a vád­lott régebb óta hara­gos viszony­ban állt a sér­tet­tel a közös tulaj­do­nuk­ban lévő telek hasz­ná­la­ta miatt. A férfi 2021 ápri­li­sá­ban hara­go­sát több­ször is azzal fenye­get­te meg, hogy fel­gyújt­ja a közös tulaj­do­nú terü­let­től nem messze álló házát.

A vád­lott 2021 máju­sá­ban azon­ban nem az épü­le­tet gyúj­tot­ta fel, hanem a közös telek mel­let­ti sér­tet­ti terü­let­re ment és az ott tárolt fa geren­dá­kat, vala­mint fa léce­ket két helyen égés­gyor­sí­tó anyag­gal meg­lo­csol­ta, majd láng­ra lob­ban­tot­ta. A sér­tett és fele­sé­ge rövid időn belül ész­lel­ték a tüzet, amit a sér­tett a tűz továb­bi ter­je­dé­se előtt por­ol­tó­val elol­tott, de oltás hiá­nyá­ban reá­lis esély volt arra, hogy a sér­tett­nek a gyúj­to­ga­tás köze­lé­ben lévő, mind­össze­sen 1,3 mil­lió forint érté­kű táro­ló­ja, gépei és ter­mé­nye is megrongálódjon.

Az ügyész­ség a Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a távol­tar­tás hatá­lya alatt álló fér­fi­val szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indítványozott.

A képet a sió­fo­ki rend­őrök készítették.